ang planerna på en golfbana i Stabby


Till Kommunledningskontoret och Kommunstyrelsen 2006-05-30
i Uppsala kommun
753 75 Uppsala

angående planerna på golfbana på Stabby gärde.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har erfarit att planer finns att på Stabby gärde anlägga en golfbana kombinerad med skidspår, vandringsleder och idrottsanläggningar.

FVU har tidigare motsatt sig att bostäder byggs i det aktuella området, något som allvarligt skulle störa uppfattningen av “staden på slätten”, dvs. den omedelbara övergången mellan slätt och stadsbebyggelse. Därtill kommer att den intilliggande Stabby backe är ett exceptionellt naturskönt och värdefullt rekreationsområde, som genom en sådan utbyggnad skulle förlora mycket av sitt värde och helt berövas utsikten över slätten med dess åkerholmar.
En omdaning av Stabby gärde enligt de nu aktuella planerna skulle visserligen vara att föredra framför den utbyggnad med bostäder som möjliggörs enligt gällande Översiktsplan, men FVU vill emellertid uttrycka allvarliga farhågor för att stora delar av området därigenom görs otill-gängliga för allmänheten och för utövande av andra sporter än golf. Risken att förflugna golfbollar under golfsäsongen letar sig fram till de delar av området som är tänkta för andra ändamål och också hindrar passagen över slätten till de närliggande åkerholmarna är påtaglig. Eventuella servicebyggnader och andra anläggningar skulle också komma att uppfattas som störande inslag i denna naturmiljö.

Att i så omedelbart grannskap med staden ännu kunna avnjuta ett i bruk varande åkerlandskap i förening med omgivande backar, hällar och ängsmark med så stor botanisk variation som här bjuds är av oskattbart värde. En stor del av detta värde består i tillgången till någorlunda orörd natur. Området bör under inga omständigheter ”parkifieras”. Det har på ett förtjänstfullt sätt gjorts tillgängligt för handikappade, som här kan njuta av riktig natur i stadens närområde. Området används inte bara av närboende utan även av dem som bor i innerstaden.

FVU förutsätter att de nu aktuella planerna på ett tidigt stadium kommer att diskuteras offentligt och att de här anförda konsekvenserna av en eventuell omdaning enligt förslaget grundligt penetreras. FVU skulle helst se att området inte alls exploaterades utan fredades i plan i sitt nuvarande skick.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *