ang progr för Vångdalen, dnr 2005/20078-1/remiss


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 060606
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang program för Vångdalen, dnr 2005/20078-1.

Det aktuella programmet rör som också noteras i programhandlingen ett utomordentligt känsligt område, som i princip bör undantas från exploatering. Det ligger inom ett riksintresseområde för naturvården (N 77). Den aktuella dalgången har även betecknats som riksintresse för kulturmiljövården (C 43) och ligger därtill delvis inom det kommunala kulturmiljöområdet Uppsala-Näs (U 18). Anledningen till det aktuella programförslaget är en förfrågan från fastig-hetsägaren, Ekbackens gård K/B, som önskar bebygga det område som tidigare disponerades av Vångdalens kriminalvårdsanstalt med 30 nya småhus. Programområde A, som i första hand avses, ligger dolt från vägen sett, medan den utökning som betecknats med B är synligt från densamma.

Att fastighetsägaren bör få tillåtelse att efter anstaltens nedläggning få bruka den aktuella marken för nya ändamål är rimligt. Frågan är dock, om bostadsbebyggelse är den lämpligaste använd-ningen i detta fall. Ny bostadsbebyggelse i anslutning till gamla gårdar tenderar att yngla av sig och på sikt breda ut sig i en från början icke avsedd utsträckning. Med tanke på de strikta bestämmelser som råder för området finner Föreningen Vårda Uppsala småhusbebyggelse i detta område riskabel och föga förenlig med de bestämmelser som tillkommit för att värna om dalgången.
Föreningen skulle däremot kunna tänka sig att område A, dvs det område där anstalts-byggnaderna ligger, kunde användas för någon icke natur- eller kulturstörande verksamhet, t ex en mindre företagsby av den typ som tidigare föreslagits för Vaksala-Eke, alltså mindre företag med behov av kontorsbyggnader och eventuellt lokaler för lättare tillverkning. Viktigt i sådant fall är att behovet av transporter är begränsat, både med tanke på de smala slingrande vägarna i området och på naturmiljön som sådan. En sådan användning skulle troligen vara skonsammare i trafikhänseende än bostadsbebyggelse. Vägarna i området utgör del av det som bör värnas om. De får under inga omständigheter breddas eller rätas ut.
En användning som den föreslagna skulle eventuellt också göra det möjligt att använda en del av de befintliga byggnaderna, några kanske i sin helhet, andra kanske efter om- eller tillbyggnad.
Föreningen noterar den medvetenhet som finns i programhandlingen om vikten av att inte störa eller förstöra denna natur- och kulturmiljö och hoppas genom ovan anförda förslag till förändring av programmets inriktning kunna bidra till en positiv utveckling av detta ärende.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén, v ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *