ang. Program för Fredriksbergsparken. Yttrande.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 070927
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang. Program för Fredriksbergsparken, Uppsala kommun. Dnr 2006/20032-1.

Programmet innefattar planändring för Fredriksbergsparken, Flogsta 1:14 för att möjliggöra uppförandet av ett vårdboende med 60 platser.

Man tänker sig vårdboendet som en L-formad huskropp inskjuten i ett tidigare bebyggt område. Fredriksbergsparken är uppdelad i flera områden, där den norra delen ligger inom en fyrkant av lindar, eller vad som finns kvar av denna fyrkant, som omramar några låga putsade flerfamiljs-hus, som hörde till bruket. Dessa, en del från 50-talet, är q-märkta. En tvåvåningsdel av det nya komplexet avses ligga här medan en flervåningsdel tänks uppföras söder om lindraden och ett stycke in i parkens största öppna gräsyta. Denna del av parken är frekvent använd av
barn och ungdomar. Där finns plats för olika slags bollspel.

I programmet illustreras två förslag, det första lite längre söderut och in i parken, det andra mer tillbakahållet mot norr. Husvolymen vill man se uppdelad i flera kroppar med en höjd av upp till 4 våningar.

Föreningen Vårda Uppsala anser att området utgör en mycket lämplig miljö för ett vårdboende med sin grönska och lågskaliga bebyggelse. Ambitionen att bryta upp volymen i flera byggnadskroppar ser föreningen också positivt på.

Av de båda förslagen vill föreningen förorda nr 2, för att spara så mycket som möjligt av den stora grönytan. Om P-platsen kan reduceras, kan man ta en större del av den norra ytan i anspråk och därvid få ner våningshöjden. Lindarna bör skyddas under byggnadstiden.

För Föreningen Vårda Uppsala,
dag som ovan

Anna Nilsén Kristina Dahlberg
Ordförande Bitr sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *