ang program för Gåvsta, Skarpbolsäng


Föreningen Vårda Uppsala

ang Program för småhusbebyggelse på del av Skarpbolsäng 2:1 Gåvsta, dnr 2004/20034-1

Föreningen Vårda Uppsala känner stor tveksamhet för programmet angående Gåvsta. Som i så många andra program i jordbruksbygderna omkring Uppsalaföreslår man att småhus-bebyggelsen skall läggas på åkermark. Detta är olyckligt av åtminstone två skäl. För det första kommer man att spoliera förstklassig åkermark, som med den nuvarande utvecklingen kan komma att behövas i framtiden för odling av energigrödor .
För det andra fördärvar man landskapsbilden, som här karakteriseras av växlingen mellan öppna marker, åkerholmar och dungar med skog och bryn. Av flera skäl är det lämpligare att förlägga tomterna till skogsdungarna. Dessa var fram till mitten av förra seklet till största delen hagar och öppna betade skogar som efter det att hävden upphört vanligen vuxit igen spontant eller planterats, i regel med gran. Villabebyggelse i sådana dungar skulle innebära öppnare växtlighet och återställande av bryn, särskilt viktiga för den biologiska mångfalden, där man nu ser en tvär övergång mellan åker och skog utom möjli-gen där fornminnen ligger. Dessa måste ju under alla omständigheter beaktas.
Ett tredje och synnerligen viktigt skäl till tveksamhet är den geografiska lokaliseringen. I den aktuella ÖP för Uppsala kommun siktar kommunen till att utbygga samhällen längs ett antal stråk med viss prioritering för dem som redan har goda kommunikationer. Ett av de angivna stråken är det mot Gåvsta–Rasbo, som visserligen har busskommunikationer men som ligger vid den undermåliga väg 288. Föreningen påpekade detta i samrådssvaret och kommer att påpeka det igen i det pågående remissförfarandet.
Föreningen anser, att kommunen bör bygga ut utvalda, särskilt lämpliga orter, sådana som är väl försörjda vad trafikleder beträffar och som ligger på betryggande avstånd från Uppsala. och inte splittra upp nybebyggelsen på mängder av mindre enheter. Som ÖP föreslog bör vissa orter tjäna som bygdecentra och ha en väl utbyggd service. Vi kan förstå, att det är avsikten också med Gåvsta/Rasbo, men vädjar till kommunen att vänta med denna utbyggnad tills kommunikationerna förbättrats.

Föreningen Vårda Uppsala anser sålunda, att en ytterligare större utbyggnad av Gåvsta inte bör genomföras och att eventuell framtida utbyggnad bör förläggas i skogsmarkerna.

För Föreningen Vårda Uppsala
06-03-14

Anna Nilsén, v ordf Bengt Jonsell, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *