ang program för Gränby Centrum och arena, diarienr 2007/20028

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080319
753 75 Uppsala

ang program för Gränby Centrum och arena, diarienr 2007/20028

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av ovannämnda samrådshandling och vill anföra följande:

Programmet

Beskrivningen är 53 sidor lång och kompletteras av en miljökonsekvensbeskrivning på 48 sidor. Skrivningen är alltför omfångsrik, med många omtagningar, vilket gör det svårt för läsaren att hålla fokus på de övergripande frågorna.

Förutom Gränby Centrum och Gränby Arena avhandlas också en omfattande ny bebyggelse för bl.a. handel och idrottsändamål söder om Bärbyleden samt mellan Österleden och nya E4.

Dessutom avhandlas en kraftig utvidgning av Gränby sportfält och en återvinningsstation norr om det nybyggda vattenverket.

Föreningen koncentrerar sig på Gränby arena och dess koppling till Gränby centrum.

Förläggningen av arenan till Gränby centrum känns rätt bl.a. med tanke på samnyttjande av de mycket stora parkeringsytorna som krävs. Mönstret med den kommersiella kopplingen känns igen bl.a. från Globenområdet i Stockholm.

Kristiska synpunkter

Tre alternativ sägs vara prövade, varav två avfärdas som oacceptabla på ungefär en sida av de 53. Det är ju märkligt, att man i detta tidiga skede inte presenterar fler möjliga alternativ.
Föreningen kan inte acceptera det så kallade programförslaget, det enda som anses möjligt i beskrivningen, då det kraftigt inkräktar på en av de skyddade tallbackarna, som ur flera synvinklar bedömts ha ett stort värde.

Som artrik naturmark är den tänkta platsen för arenan en del av skyddsområde VAK28, och dessutom en del av skyddsområdet för den större vattensalamandern. Brynet och silhuetten har ett stort värde för landskapsbilden. Men framför allt – salamandern i all ära – är marken viktig som rekreationsmiljö och närnatur i en stadsdel som i övrigt saknar sådana kvalitéer.

Här finns också belagda fornminnen som förstörs. Oklarhet råder dessutom om de hydrologiska konsekvenserna av den omfattande bergschakt som förslaget kräver.

Konklusion

Föreningen Vårda Uppsala anser. att en seriös utredning av alternativ där dessa negativa konsekvenser undviks måste göras. Kanske i första hand ett läge mellan programförslaget och det s.k. Österleden syd, som ligger omedelbart öster om Gränby centrum. Detta läge kan göras möjligt genom att Marknadsgatans anslutning till Österleden dras i en S-båge norrut längs den värdefulla tallbackens bryn.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén, ordf PO Sporrong, v ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *