ang utställn av dpl för Bergsbrunna S:3. Yttrande.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2007-10-10
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående utställning av detaljplan för Bergsbrunna S:3. (Dnr 2005/20090-1)

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och ber med anledning härav att få anföra följande.

Utställningsförslag

Syfte
Att bebygga del av samfälld fastighet med två friliggande villor.

Genomförande
I den norra halvan av fastigheten ändras markanvändningen mellan Bergsbrunna villaväg och Källstigen från parkmark till bostäder, för att möjliggöra avstyckning och uppförande av två fristående enfamiljshus i ett plan med inredningsbar vind. Fastighetens södra halva, bebyggd med en mindre nätverkstation, ges beteckningen natur och behåller sin nuvarande funktion.

Föreningens synpunkter

Planförslaget utgör ett av många exempel på ändrad markanvändning från park eller natur till bebyggelse. Föreningen är principiellt kritisk till denna tendens, men behandlar varje sådant ärende utifrån sina förutsättningar. Det aktuella parkområdet är bevuxet med höga träd, ligger centralt i den omgivande villabebyggelsen och kan nås från två vägar. Även om Bergsbrunnas villasamhälle (än så länge) är kringgärdat av natur, utgör planområdet ett lättillgängligt rekreationsområde, speciellt för barn. Som påpekas i handlingarna är övriga grönområden
belägna bortom barriärer i form av järnväg och den relativt högt trafikerade Skogsvägen.

Föreningen anser sålunda liksom tidigare att planförslaget utifrån ovan anförda motiv skall avslås. Föreningen inser att detta kan medföra ersättning till markägaren om tomten skall göras tillgänglig för allmänheten.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *