Detaljplan för del av kv Observatoriet

050421
angående förslag till detaljplan för del av kv Observatoriet, dnr 2002/20043-1

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande:

Föreslagen detaljplan utgör exempel på förtätning i överensstämmelse med antagen ÖP, i detta fall inom ett grönområde i innerstadsmiljö. FVU inser att bostadssituationen, inte minst när det gäller studentbostäder, kan kräva vissa eftergifter. Principiellt sett är FVU emot intrång på parkmark och andra fria grönområden inom staden samt i grönbälten. Sådana intrång brukar alltså för FVU:s del resultera i rekommendation till avslag.

Gällande plan
I detta fall föreligger dock planbestämmelser från 1959, enligt vilka i stort sett hela kvarteret kan bebyggas med 17 meter höga hus (3-4 våningar) för allmänt ändamål (t.ex. institutioner, skolor, äldreboende och sjukhus). Föreslagen planändring innebär, att bebyggelse medges för bostadsändamål inom en begränsad del av kvarteret samt att mark med bebyggelseförbud (“prickning”) anges.

Förutsättningar
Planområdet har karaktär av en varierad park med träd och en mot öster sluttande gräsmatta ned mot Ekonomikum men rymmer även en relativt stor parkering. Luthagsesplanaden utgör nordlig gräns, där kvarterslånga bostadshus från 30-talet i fem våningar bildar fond på motsatta sidan. I väster gränsar området mot Rackarbergets studentbostäder, bestående av vinklade fyravåniga lamellhus och 5/6 våniga punkthus. Söderut vetter området mot den q-märkta Observatorieparken med dess karaktär av hus i lummig park.

Förslaget till ny bebyggelse
Planförslaget innebär två sexvåniga lamellhus utefter Luthagsesplanaden med samma längd och ungefär samma höjd som huskropparna på motstående sida. De två huskropparna åtskiljs av ett fritt utrymme som motsvarar Viktoriagatans bredd och befinner sig mitt emot denna gatas mynning. Lamellerna är åt söder försedda med två breda flyglar i sex våningar. Söder om lamellhusen planeras tre snedställda sexvåniga punkthus, som ansluter till Rackarbergets bebyggelsetyp. I gränsen mot Observatorieparken och Rackarbergsgatan placeras slutligen ett niovånigt punkthus. Denna avvikelse från programmets begränsning till högst fem våningar motiveras med att en större yta av det idag fria fältet mot Ekonomikum förblir obebyggd.

Synpunkter
FVU är införstådd med att upplåtelsen av denna uppskattade grönyta för bostadsändamål måste motsvaras av ett tillskott av bostäder av verklig betydelse för studenternas bostadssituation.
För att acceptera planförslaget anser FVU, att det ännu tydligare än i förslaget skall framgå , att denna utbyggnad i kvarteret skall utgöra den sista väster om Ekonomikum. Detta kan bland annat markeras, genom att den i förslaget prickade ytan klassificeras som skyddad parkmark. Under denna förutsättning har förslaget sina förtjänster. Huskropparna utefter Luthagsesplanaden ger ett samlat gaturum och förstärker upplevelsen av innerstadsesplanad. Positivt är också, att skalan överensstämmer med bebyggelsen mitt emot och även med bebyggelsen österut bortom Kyrkogårdsgatan. De tre punkthusen i sex våningar samspelar med bebyggelsen på Rackarberget, vilket är fördelaktigt.
Det sydligaste punkthuset, det i nio våningar väcker dock föreningens tveksamhet. Vilken verkan kommer det att ha för ögat? Det aktuella området (kvarteret) har så pass stor dignitet, att det hade varit värdefullt med en bättre illustration i remisshandlingen, eller ännu hellre, en utställd tredimensionell modell över planområdet med omgivningar. Skulle det gå att få en precisering på denna punkt?

Kommunikationer
Här, såväl som på andra håll i staden gäller att prioritera kollektivtrafiken samt gång och cykel för att minska biltrafiken till acceptabla nivåer med tanke på miljömål och trängsel. Tekniska kontoret beräknar att belastningen på Luthagsleden kommer att öka från dagens 14.000 till 20.000 fordon per dygn (ca 50%) 2020, exklusive trafikgenerering till följd av utbyggnaden i kv Observatoriet. Detta aktualiserar en utredning huruvida separata körfält för kollektivtrafik och cykelbanor kan beredas plats inom förslagets gaturum. I annat fall måste tomtmark längs kvarteret i tas anspråk och därmed huskropparna flyttas med motsvarande mått från Luthagsesplanaden in i kvarteret.
Kv Observatoriet utgör ännu ett exempel på att förtätad bebyggelse medför ökade trafikbelastningar som inte kan negligeras, utan kräver genomförande av förändrad infrastruktur anpassad efter de behov som uppstår till följd av Översiktsplan 2002.

Sammanfattning
Föreningen Vårda Uppsala finner att föreliggande förslag bättre än de tidigare beaktat anpassning till topografi, omgivande bebyggelse och bevarande av grönområde. Hänsyn till siktlinjer mot Ekonomikum, respektavstånd till Observatorieparken samt betoningen av bebyggelsens gestaltning och utförande har förtydligats.

FVU ställer sig alltså försiktigt positiv till förslaget under förutsättning att:

• det kvarvarande grönområdets bevarande säkras genom att anges som skyddad parkmark

• placeringen av förslagets huskroppar anpassas i förhållande till gaturummets bredd, så att detta
kan rymma hållplatser, separata kollektivfiler och cykelbanor längs Luthagsesplanaden

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Vice ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *