Ang dpl Gamla Uppsala 21:20, del av. Dnr PBN 2013–000489. Granskning

2017-12-12

Till

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Gamla Uppsala 21:20, del av. Dnr PBN 2013–000489. Granskning

Detaljplaneförslaget avser åtta punkthus av varierande höjd som enligt planen ska byggas i ett befintligt grönområde.

Föreningen Vårda Uppsala vill anföra följande synpunkter:
Det kan konstateras att de synpunkter som framfördes av FVU vid samrådet inte på något sätt har blivit beaktade. De gröna kilarna är av stort värde i stadsbygden varför kommunen borde vara mer aktsam om dem.

FVU vill dessutom lyfta två ytterligare aspekter. Kvarteret är enligt planhandlingarna ”… planerat med en inriktning om att skapa en mer urban karaktär och ett tydligare avgränsat gaturum”. Om det är syftet, varför planeras det för punkthus? Punkthus är en av de mest anti-urbana hustyper som finns och de avgränsar inte gaturummet. Genom att bygga höga punkthus på denna plats missar man chansen att skapa en stadsgata samtidigt som man skapar en okänslig övergång mellan den låga villabebyggelsen och den urbana staden. Punkthuset har som hustyp dessutom inte möjlighet att ge de boende i husen en avgränsad och trivsam gård som man tryggt kan låta sina barn leka på.

Vidare kan konstateras att antalet parkeringsplatser som hör till husen har minskat från 66 till 28. Beräknat antal lägenheter är ca 180 och till dessa anser man alltså att endast 28 personer kommer att ha en bil. Det må vara en god vision att så få kommer att äga en bil, men den är knappast realistisk. Ska övriga bilar trängas på de smala gatorna i intilliggande villaområde?

FVU avslår förslaget.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *