Mark- och miljödomstolens (MMD) beslut 2014-06-02, Mål nr P 576-14. Överklagande

Föreningen Vårda Uppsala

Svea Hovrätt                                                                                                                                         2014-06-16

Mark- och miljööverdomstolen

Överklagande

Beslut som överklagas

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) överklagar Mark- och miljödomstolens (MMD) beslut 2014-06-02, Mål nr P 576-14, att avslå FVU:s överklagande 2014-01-17 (bilaga 1) av länsstyrelsens i Uppsala län beslut 2013-12-18, dnr 403-5467-13. Detta beslut av länsstyrelsen innebar avslag på  FVU:s överklagande 2013-09-17 (bilaga 2) av kommunfullmäktiges beslut 2013-08-26, § 200, att anta detaljplan för Sydöstra Fullerö, Uppsala kommun.

Yrkande

FVU yrkar att MMD:s dom upphävs och att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen upphävs. FVU hemställer vidare att MMÖD håller syn i målet.

Grund för prövningstillstånd

FVU anhåller om prövningstillstånd då föreningen betvivlar riktigheten av det beslut som MMD har fattat. FVU har noggrant redovisat skälen till att länsstyrelsens beslut bör upphävas. Dessa skäl har ej bemötts i domen annat än med hänvisning till att länsstyrelsen förväntas ha tillgång till den särskilda kunskap som behövs för bedömning av frågor om kulturmiljöer. FVU vill därför påtala att länsstyrelsens beslut strider mot vad dess högste expert inom området anser. I FVU:s överklagande till länsstyrelsen anförs bl a följande:

FVU konstaterar att länsstyrelsen genom sitt beslut negligerat den expertbedömning som gjorts av nuvarande och en fd länsantikvarie som båda gör bedömningen att projektet innebär påtaglig skada på riksintresset.

Av länsstyrelsens yttrande 2011-11-25 vid utställning (1) framgår att länsantikvarien Agneta Åkerlund anför skiljaktig mening. Hon anför bl a

”För förståelsen av områdets lämningar och den historia de berättar utgör landskapsbilden med dess kontrast av öppet landskap med slingrande åar och åsryggar omgivet av sluten skogsmark inte bara en viktig bakgrund utan också en direkt förutsättning för områdets utveckling. Därför är det viktigt att bilden av landskapets dominerande markslag, öppet – slutet, består. […]. Trots ambitionerna i detaljplanen att begränsa höjder på byggnader och möjliggöra skyddsplantering bedömer jag att punkten är nådd då den sammantagna påverkan blir för stor och negativ och att en utbyggnad av Fullerömotet i enlighet med detaljplanen inte är förenlig med värdena i kulturlandskapet utan innebär påtaglig skada på kulturmiljövårdens intressen.”

FVU vill också hänvisa till en artikel i UNT 2011-07-27 av fd länsantikvarien Karl Johan Eklund. Han skriver bl a

”Även om Fullerö Park planeras ligga strax utanför den schablonmässigt dragna gränsen för riksintresset kommer anläggningen att dominera landskapsrummet och därmed riksintresset i denna del så till den grad att karaktären och därmed värdet kommer att skadas. Efter att ha arbetat med riksintressena i många år tar jag mig friheten att påstå att riksintresset kommer att utsättas för vad som i lagtexten (MB 3 kap 6§) benämns ’påtaglig skada’.”

Som FVU anför i sitt överklagande till MMD noterar föreningen med förvåning att chefen för kulturmiljöenheten, länsantikvarien, ej deltagit i den slutliga handläggningen. Bör inte detta viktiga beslut av länsstyrelsen baseras på all tillgänglig sakkunskap?

Till skillnad mot vad MMD anför synes länsstyrelsen i detta fall inte ha beaktat och utnyttjat den tillgång som länsstyrelsen har till den särskilda kunskap som behövs för bedömning av huruvida det är fråga om påtaglig skada på riksintresset eller ej.

Grunder i övrigt

FVU åberopar sina till Länsstyrelsen i Uppsala län och till MMD anförda grunder för överklagandet av detaljplanen, dels att den överklagade detaljplanen bedöms innebära påtaglig skada på riksintresseområdet ”Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar” (K 30), dels att detaljplanen medför ökad biltrafik i strid med miljömålen samt att etableringen kommer att slå ut lokal närservice i Storvreta samhälle i strid med inriktningen i Översiktsplan 2010. Sammanfattningsvis påtalar FVU följande vad gäller den värdefulla kulturmiljön:

  • Projektet Sydöstra Fullerö skulle medföra att den unika helhetsmiljön, ett nationellt och internationellt känt kulturarv med fornlämningar minst 3000 år tillbaka och vars värde till stor del ligger just i helheten, skärs av.
  • Projektet Sydöstra Fullerö skulle, med hög bebyggelse och med en minst 22 m tät och hög städsegrön trädplantering (gran?) bilda ett storskaligt och brutalt inslag i landskapsbilden och kommer därför att påtagligt störa upplevelsen av kulturmiljön och minska förståelsen för hur landskapets förändrats alltsedan forntiden.
  • Det genomförda E4-bygget innebär, även om stor omsorg lades ner på en så god anpassning som möjligt till det omgivande kulturlandskapet, ett hårt ingrepp i den värdefulla kulturmiljön. Miljöbalkens lagregler vad gäller bedömning av påtaglig skada på riksintresset måste rimligen omfatta en helhetsbedömning som inte bara avser det aktuella projektet utan även tar hänsyn till den samlade effekten på kulturmiljön med hänsyn till tidigare genomförda ingrepp i denna.

FVU hävdar således att detaljplanens genomförande skulle medföra påtaglig skada på riksintresset och att MMD därför borde ha upphävt länsstyrelsens beslut att inte upphäva detaljplan för SÖ Fullerö.

För Föreningen Vårda Uppsala

Uppsala dag som ovan

Kristina Berglund                Ulla Björkman                                         

Ordförande                           Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *