ang dpl för kv Städet m fl, Brillinge 3:3, dnr PLA 2012-020104. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden   Uppsala kommun                                                                                                  2014-06-16

753 75 Uppsala

Ang dpl för kv Städet m.fl., Brillinge 3:3, Uppsala kommun.

Dnr. PLA 2012-020104. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2014-07-09, och vill härmed framföra följande synpunkter.

FVU:s synpunkter

Till skillnad mot angivet mål för projektet enligt planhandlingen – att ny bebyggelse ska respektera den intilliggande bebyggelsen – kommer de höga husen att drastiskt skilja sig från det befintliga områdets karaktär och dessutom konkurrera i stadsbilden med tornet på Vaksala kyrka.

Kvarteret, som ligger nordost om Gränby centrum, är idag bebyggt med sex stycken kedjehus och ett loftgångshus i två plan. Ägare är Uppsalahem, som nu vill öka antalet lägenheter i området genom att riva kedjehusen och loftgångshuset och bygga nytt. Man framhåller förekomsten av radon i byggmaterialet och i marken som motiv till att byggnaderna ska rivas.

Sydväst om bostadsområdet fram till Österleden ligger ett parkstråk. Parken, av hagmarkstyp, sluttar svagt upp från Gränby centrum. Kvarteret med sina låga hus ligger på en höjdsträckning och är inbäddat i lövträd. Sydost om bostadsområdet framträder spiran på Vaksala kyrka som ett landmärke, väl synligt från Gränby centrum och från Vaksalagatan vid färd mot nordost.

Förslaget innebär en avsevärt högre exploatering än idag. De rivna husen avses ersättas med lamellhus i fem våningar och ett niovåningshus där loftgångshuset nu står. I planhandlingen anges att ”den nya bebyggelsen ska utformas med stor omsorg för att berika området och visa en nutida och attraktiv arkitektur”. FVU anser dock att en ny bebyggelse med dessa höjder inte är ett sätt att berika området utan snarare visar en stor brist på hänsyn till områdets karaktär.

Fasadritningarna mot sydväst redovisar inte den ovan beskrivna vyn med Vaksala kyrka. Om kyrkan tagits med på illustrationerna skulle man omedelbart inse hur olämpligt det är att placera höga hus i detta läge. Niovåningshuset skulle komma att sticka upp som en jättelik flyttkartong, ingalunda som en ”markör” utan som ett brutalt ingrepp gentemot vyn över kyrkan. I planhandlingen anges att ” Kyrkan ligger i kanten av slättlandskapet och utgör en viktig del som landskapselement”; låt då detta landskapselement få förbli utan konkurrens. Även femvåningshusen kommer att uppfattas som alltför dominerande i stadsbilden. I detta landskap, på visst avstånd från ”stadsväven” passar inte högre bebyggelse. Vidare skulle de höga husen komma att skymma eftermiddags- och kvällssol för den närmaste raden med småhus.

I stället föreslår FVU en huslänga med två eller tre stycken 2-3 våningshus, dvs en hushöjd som nätt och jämnt når över trädtopparna. Stadsbilden skulle då ge ett harmoniskt intryck, den nya bebyggelsen skulle stämma bättre med bostadsområdets karaktär och tornet på Vaksala kyrka skulle bestå som enda högre markör utan konkurrens i vyn sedd från söder. Utnyttjandet av marken skulle bli mera måttligt, men ändå ge ett icke föraktligt tillskott av nya lägenheter i lantlig miljö. Mera grönyta skulle kunna sparas kring de nya husen och gården och trädgårdarna på andra sidan Storkällsvägen skulle få behålla solinfall i hus och trädgårdar.

Sammanfattning

FVU anser att planförslaget ska omarbetas. Exploateringen av kvarteret bör ske med måtta med anpassning till karaktären i det befintliga bostadsområdet och till landskapsbilden. Som genomgående hushöjd föreslås 2-3 våningar.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund                                                    Kristina Dahlberg

Ordförande                                                               Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *