Program för Odinslund

050726
ang. Program för Odinslund [kv Ubbo], dnr 2003/20050-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av ovan rubricerade samrådshandling och ber att få avge nedanstående synpunkter.

Det aktuella stadskvarteret är inte vilket stadskvarter som helst. Dess nära grannar är ärevördiga byggnader som Trefaldighetskyrkan, Ärkebiskopsgården, Lindska skolan och Gustavianum för att inte tala om Slottet, Domkyrkan och Carolina Rediviva. En sådan miljö ställer krav på sin omgivning och gör den till ett riksintresse. Även om den planerade byggnaden på intet sätt gör väsen av sig, så harmonierar den inte funktionsmässigt med områdets officiella karaktär, den må göras aldrig så tilltalande. Bostäder, hotell, restauranger och liknande hör inte hemma i denna miljö. Vid Övre Slottsgatan kan däremot sådana funktioner mycket väl passa in. Odinslund är del av den klassiska och monumentala miljö som utgör stadens hjärta, och Föreningen måste än en gång uttrycka sin förvåning över att det aktuella området över huvud taget förekommer i en diskussion om nybyggnad. Både Uppsala kommun och fastighetsägarna, bland dem Stiftelsen Ubbo, Uppsala kyrkliga samfällighet och Gustavianska stiftelsen vid Uppsala Akademi, bör känna ansvar för och vårda sig om denna klassiska uppsalamiljö.
Som Föreningen redan vid ett par tillfällen framfört till kommunen, uppfattas den del av kv Ubbo som omfattas av programhandlingen, av allmänheten och också av Föreningen som offentlig park. Om man får tro den sentida rekonstruktion av kvarterets bebyggelse år 1850 som återges i samrådshandlingen s. 5, rörde det sig av allt att döma om ett envånigt hus av blygsamma dimensioner, alltså på intet sätt en motsvarighet till det långa trevåningshus som presenteras i programmet. När huset revs är inte klarlagt. En rekonstruktion av kvarterets utseende 1867 (Ola Ehn 1968) visar fortfarande byggnaden i fråga. Men när Robert Schumburg förberedde den karta som trycktes 1882, var huset i fråga försvunnet och bör alltså ha rivits mellan åren 1867 och 1882, vilket betyder, att under betydligt mer än ett sekel inget hus stått på platsen. Att tala om kvartersläkning eller ett återställande av tidigare tillstånd är mot den beskrivna bakgrunden inte befogat. Kvarteret har aldrig tidigare varit slutet mot detta håll, och någon hävd av fullbyggt stadskvarter kan sålunda inte åberopas. Under den tid som gått sedan det aktuella huset revs har programområdet, trots den låga stenmur som markerar kv Ubbo, kommit att uppfattas som en integrerad del av Odinslund. Det är därmed parkfunktionen som har hävd. Uppsala behöver denna centralt belägna park i ograverat skick.
Det är utan tvekan en estetisk fördel att lämna denna sida av kvarteret öppen. I det inre av kvarteret finns nämligen en äldre och i Uppsalasammanhang i dag mycket sällsynt bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Ett stycke uppsalahistoria som allmänheten bör ha tillgång till och som inte bör privatiseras genom att inneslutas av nybebyggelse. Den är med sin måleriska karaktär mycket tilltalande för ögat. Husen ligger indragna från vägen och disponeras i dag av en konstnär. Användningen av husen för ateljéändamål har bidragit till att göra miljön levande. Utställda skulpturer i parken utanför husen har dessutom genom åren utgjort ytterligare en estetisk accent, som uppskattas av konstintresserade förbipasserande. Inblicken i kvarteret Ubbo nedifrån vägen genom Odinslund är faktiskt en tillgång för den som rör sig i området. (Se bildbilaga.)
När det gäller de aktuella husen från 1700- och 1800-talen skulle det enligt Föreningens förmenande vara en god idé att även i framtiden låta dem disponeras av förtjänta konstnärer enligt samma modell som prövats när det gäller Walmstedtska gården. Det är viktigt att offentliga miljöer verkligen används men på ett sådant sätt att funktionen inte fördärvar intrycket av miljön som helhet. Föreningen har noterat att en byggnad vid infarten till parkeringen (nr 5 i programmet) har tillkommit i förhållande till tidigare förslag. Den är tänkt att användas som för hotelländamål. Vi vill förslå att denna byggnad uppförs och används som utställningslokal för de konstnärer som, om vårt ovanstående förslag vinner gehör, kommer att verka i kvarteret. Det kan vara en vinst för kvarteret att få en byggnadskropp just på detta ställe, om det samtidigt medverkar till att den nuvarande garageinfarten får en estetisk uppsnyggning.

Föreningen Vårda Uppsala föreslår mot bakgrund av ovanstående:

att alla planer på bebyggelse mot gatan genom Odinslund avförs ur programmet,

att kommunen förvärvar den aktuella marken och genom planändring klassifierar den som parkmark,

att den föreslagna nybyggnaden invid parkeringsinfarten byggs,

att 1700- och 1800-talshusen tillika med den nyssnämnda nybyggnaden används för konstnärliga ändamål enligt ovan samt

att kvarterets del mot Lindska skolan i samband med nybyggnaden snyggas upp och görs mer tilltalande än den för närvarande är.

Låt kvarteret Ubbo bli ett konstens och konstnärernas kvarter!

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Nilsén, vice ordförande Mats Wahlberg, styrelseledamot

Bildbilaga:

Fem bilder fråm kv Ubbo i Odinslund 6 juni 2005,
Foto Anna Nilsén för Föreningen Vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *