Samråd ang. Program för Ultuna


Samråd angående Program för Ultuna.

Vårda Uppsala har tagit del av föreliggande förslag till utveckling av det blivande Ultuna campusområde. Vi ser positivt på att Ultuna nu får en tydlig struktur med avseende på mark, vägar, byggnader och anläggningar.

Avfarterna till Ultuna från den hårt belastade Dag Hammarskjölds väg begränsas till två med rondell, dvs vid Bäcklösa blir det en gång- och cykelväg söder om vattenverket. Det är viktigt att man inte korsar Dag Hammarskjölds väg på fler ställen. Att inte tillåta biltrafik på bussgatan Ulls väg verkar också klokt med tanke på bostadsområdet norr därom.

Bebyggelsen tänks koncentrerad till åkerholmar medan landskapet lämnas öppet och det är en bra princip. Odlingslandskapet öster om Dag Hammarskjölds väg är mycket karakteristiskt och ger Landskapsuniversitetet en profil. Därför är det bra att framtida institutionsbyggnader byggs tätt invid de befintliga. I karta 2 har anvisats en gränslinje i rakt nord-sydlig riktning från Veterinärvägen och tvärs över allén. Här vore det dock önskvärt om denna linje i stället vidgade sig i en mjuk båge som följer landskapets nivåkurvor och drogs tillbaka åtminstone 150 m öster om Ultunavillan och korsade allén ca 100 m längre åt öster. Det är en bra tanke med vegetation bland husen, helst skulle man vilja se en brynplantering i kanterna mot åkermarken.

Naturen vid Fyrisån och Ultunas historiska byggnader skyddas i denna plan. Skogspartiet vid Bäcklösa är också mycket värdefullt, även för omkringboende i Valsätra, och de gröna förbindelselederna som skissats med pilar på kartan är också betydelsefulla för den biologiska mångfalden.

Det planerade kraftvärmeverket föreslås ligga i alternativet ute på fältet och inte vid vattenverket.

Programmet präglas över huvud taget av stora ambitioner. Föreningen Vårda Uppsala avvaktar detaljplanerna.

För Föreningen Vårda Uppsala

Kristina Dahlberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *