Samråd angående program för Berget, Gamla Uppsala , dnr 2003/20008-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade program och vill i anledning härav anföra följande.

Föreningen finner det angeläget att den gamla gårdsmiljön bevaras så intakt som möjligt, varvid även uthusen är av intresse. Ny bebyggelse bör komma till stånd endast mellan Österleden och den i planen utmärkta gröna förbindelsen, så att gården även framgent kan uppfattas som en friliggande historiskt framväxt organisk helhet på slätten. Om gården nästan helt omringas av ny bebyggelse, kommer kvarvarande hus att upplevas som isolerade byggnader utan historisk förankring.

För Föreningen Vårda Uppsala

Mats Wahlberg
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *