Vision Dragarbrunn

2005-03-30

ang. Vision Dragarbrunn, dnr 2004/20100-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av ovan rubricerade samrådshandling, och ber att få avge nedanstående yttrande.

Föreningen betraktar den aktuella visionen som ytterst preliminär, eftersom vissa inslag ter sig närmast som tillfälliga lösningar. Vi inser, att detta har sin grund i att visionen till en del beror av den trafiklösning för innerstaden som väljs. Dragarbrunnsgatan framstår som den ser ut idag med avrivna tomter, bitvisa avstängningar för kollektivtrafik mm som en tämligen illa planerad trafiksträcka och kan inte sägas vara ett stadsmässigt gaturum. Föreningen ser därför gärna, att denna del av innerstaden får en ansiktslyftning.
En förutsättning för föreningens positiva inställning är dock, att stadens anrika rutnät förblir tydligt i stadsbilden. Vi motsätter oss sålunda varje blockering av det nuvarande gaturummet med inglasade utbyggnader, överglasning eller andra siktblockerande element i Dragarbrunns-gatan eller dess korsande gränder. Inglasningen av Smedsgränd som i planen i praktiken skulle bli del av en galleria är exempel på en dylik negativ faktor. Det måste finnas andra sätt att åstadkomma en bättre gatumiljö i detta negligerade gaturum, som i sin del mot Kungsgatan är förödande tråkigt. Gaturummet får inte heller övermöbleras. Det måste hela tiden vara väl sörjt för framkomligheten, t ex för brandkår och annan nyttotrafik.
Vi ser gärna, att Dragarbrunnsgatan i aviserad sträckning får liknande karaktär som hittills-varande gångstråk men med möjlighet till viss biltrafik av gåfartstyp. Det är viktigt, att handeln tillåts leva i centrum. Utan trafikförsörjning blir detta närmast omöjligt. Vi har nyligen sett innerstadens enda järnhandel lägga ned p g a bristande möjligheter att kunna nås med bil. Dylika nedläggningar bidrar till minskat utbud och innebär stora förluster för stadskärnans attraktivitet. Det måste sålunda finnas parkeringsmöjligheter inom rimligt avstånd. Långa gångavstånd fungerar inte i praktiken. I viss mån finns denna tanke också i planen.
H-Centrum. Föreningen anser, att den låga glasade byggnad som är tänkt att ligga framför det nuvarande komplexet har karaktär av provisorium och bör utgå ur planen. Vi skulle gärna se, att den nuvarande parkeringsytan förvandlades till en parkliknande mötesplats med serveringar etc. Denna del av Dragarbrunnsgatan behöver onekligen få mera liv. Detta bör dock ske utan att själva gatan ingår i detta parkrum. H-centrum tillhör i likhet med Pingstkyrkan en tid som fortsatt bör finnas representerad i staden, nämligen 1960–70-talet, som nu hunnit bli arkitektur-historia. Dessa komplex har hög standard och skulle kunna fungera som minnesmärken över en tid som annars gick hårt åt Uppsalas innerstad. De nämnda byggnaderna bör sålunda hanteras med varsamhet.
Kv Lejonet. Detta kvarter som stått avrivet under en lång följd av år, bör enligt Föreningens mening snarast bebyggas, givetvis med affärer i bottenvåningen samt med parkering i källarplanet som komplement till närliggande parkeringar. Vi skulle däremot gärna sebostäder i de övre våningsplanen, detta som en åtgärd för att befolka centrum även efter affärernas stängning. Inlastningspassagen under jord mellan Lejonet och Pantern är troligen en fördel.
Dragarbrunnsgatans sydligaste del, från Bangårdsgatan och söderut, skulle må väl av att kom-mersialiseras ytterligare, även om detta inte låter sig göra i den utsträckning som planen förut-skickar. Vi tror, att det hus som skall byggas kring det nuvarande parkeringshuset Grimhild kan bidra på denna punkt men ställer oss frågande till att Samariterhemmets byggnad skulle kunna komma ifråga för kommersialisering. Sedd från Kungsängstorg är bebyggelsen här – med undantag av parkeringshuset – exempel på en både estetiskt tilltalande och i arkitekturhänseende intressant byggnadsensemble, som representerar olika epoker. Samariterhemmets yngsta del är faktiskt ytterligare ett exempel på god arkitektur från den nyssnämnda 60-70-talsperioden och bör inte byggas om i sin bottenvåning.
Påbyggnader av fastigheter är inte en oproblematisk faktor. En fördel med gaturummen i centrala staden är, att de är så ljusa. Med ökande byggnadshöjd minskar ljuset och därmed trev-naden. Påbyggnad av detta slag föreslås dock endast i något enstaka fall, och kan mycket väl tillåtas, om det sker på rätt sätt. Föreningen är alltså inte principiellt negativ till detta.
Gallerior. Det talas mycket i planen om gallerior. Föreningen ser inte gallerian som någon särskilt fördelaktig kommersiell möjlighet för Uppsalas del, särskilt som den i vissa fall förut-sätter sammanslagning av kvarter, om också med passager för gående (jfr ovan).
Vi ber slutligen planansvariga att vid fortsatt planering beakta, att det inte är bara gatornas bottenvåning som är av intresse utan också samspelet av fasader längs en gata. Tendensen att med girlanger, banderoller och liknande belamra övre delen av gaturummet är utbredd. Vi ber, att så inte skall ske i detta fall.
Föreningen Vårda Uppsala ser fram emot att få återkomma med synpunkter, när planeringen för Dragarbrunn börjar ta mer konkret form.

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Nilsén, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *