ang dpl för Uppsala arena, dnr PBN 2013-1157. Granskning.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                       2015-11-09

753 75 Uppsala

.

Ang detaljplan för Uppsala arena, Uppsala kommun. Dnr PBN 2013-1157. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning t o m 2015-11-10.

FVU:s synpunkter

Uppförandet av en arena har föreningen Vårda Uppsala ingen anledning att motsätta sig.

Planområdet utgörs nästan uteslutande av parkmark, en del av den stora och för de nordöstra stadsdelarna så viktiga Gränbyparken. Karaktären av såväl kultur- som naturlandskap är väsentlig och här spelar de skogbevuxna knallarna inom planområdet en ovärdelig roll för artrikedom i flora och fauna.

De omfattande handlingarna, planförslaget med bilagor, utgör också nu ett svårtillgängligt och delvis inte särskilt åskådligt material – olyckligt med tanke på att de utgör handlingar för granskning. Utredningar av flera väsentliga frågeställningar har dock gjorts sedan samrådet .

–       En av de skyddade tallbackarna; artrik naturmark som är en del av skyddsområde VAK 28, föreslås till största delen bortsprängd för att bereda plats åt arena och torgytor.

–       Stora ingrepp görs i fornlämningar som schaktas bort.

–       De hydrologiska konsekvenserna av de stora ingreppen är i huvudsak utredda.

–       En ny fysisk gestaltning, mycket schematisk, redovisas. Eftersom arenan kommer att bli ett landmärke av betydelse för Uppsala, kanske kan en jämförelse göras med Globen och dess betydelse som landmärke för Stockholm. Byggnadshöjden har dock reducerats. Enligt planen kommer arenan att ha en yta av 20 000 m2, och ha en höjd av 20 m över mark.

–       I handlingen redovisas inga ytor för parkering inom planområdet. Avsikten är att omgivande parkeringar skall dubbelutnyttjas.

Inga alternativa placeringar av arenan har tagits fram trots att anknytningen till Gränby Centrum inte alls är lika självklar och lika starkt styrande som i det tidigare programmet. Atrium Ljungberg, Gränby Centrums ägare, har i dag helt andra planer. Man vill inte längre upplåta sina parkeringsplatser för gemensamt nyttjande, inte heller vill man ha den glasade broförbindelsen med arenan, tidigare starka skäl till placeringen av arenan i omedelbar närhet till Gränby Centrum.

Alla stora terrängingrepp som görs kan inte anses hållbara. Det är fullt möjligt att disponera om tomten för en enklare lösning med betydligt mindre ingrepp, genom att flytta byggnaderna norrut. Eftersom avsikten är att arenan nås huvudsakligen med kollektivtrafik eller cykel kan gångavstånden ändå bli oförändrade och de angränsande bilplatserna som skall nyttjas ligger ju till stor del norr om anläggningen.

En annan viktig aspekt är den stora negativa påverkan på Gränby 4H-gård som den aktuella planen får. En flytt av arenan skulle också kunna ge en bättre relation till gården.

Beträffande den så viktiga gestaltningen av anläggningen räcker det inte med att drapera byggnaden i den i dag så populära, perforerade plåtklänningen, som de mycket skissartade perspektiven visar. Här krävs mer än frasen om ”hög arkitektonisk kvalitet” för att ge trovärdighet åt en så stor och kostsam anläggning.

Nu måste alternativ till placering av arenan visas, utan de negativa och mycket kostsamma konsekvenser som beskrivs ovan. I första hand inom planområdet.

Varför denna brådska med ett så omfattande och gestaltningsmässigt så viktigt projekt för staden?

Vi föreslår åter att handlingarna kompletteras, inte minst vad gäller gestaltningen innan planen tas vidare.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Olof  Antell                                                PO Sporrong

Ordförande                                               2e vice ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *