ang dpl för del av kv Fjalar, PBN 2012 – 20221. Samråd

Till Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                               2016-12-05
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

angående dpl för del av kv Fjalar, PBN 2012 – 20221. Samråd.

Planområdet är beläget i hörnet av Fjalars gränd och Sidenvävargatan och sträcker sig till större delen mot
järnvägen. En delvis avriven och glest bebyggd del av centrala staden. Planen föreslår en ny kontorsbyggnad i
6 våningar med centrumverksamheter i bottenvåningen. Byggnadens höjd blir 26 m, med ytterligare 5 m
indragen byggrätt på taket. I höjd svarar det mot ett 8 vån bostadshus, högre än de senaste årens 6-7 vån
bebyggelse i stadsdelen.

Positivt är att den södra delen av fastigheten avsätts som ”grön” förgårdsmark, bl a med möjlig uteservering.
Positiv är också artikuleringen i volym av byggnaden, med anpassning i höjd till f d industribyggnaden i
norr, där ”Peppar Peppar” ligger, och till gårdsmiljöerna i sydväst som hör till bostadshusen längs
Kungsgatan. Mycket viktigt att denna artikulering behålls och utvecklas i det fortsatta arbetet.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) anser att byggnaden skulle kunna vara något lägre – bostadshusen i
kvarteret är ju 4 respektive 5 våningar höga. Det illustrerade fasadmaterialet känns tråkigt, men är ju i
ropet. Det gör inte den intressanta volymen rättvisa.

Den gröna, synbart obebyggda delen, blir dock underbyggd, vilket innebär att två större träd måste
avverkas, samtidigt som man i beskrivningen anser det viktigt att något/några större träd krävs för att
betona grönstråket ner mot Fyrisån. Här kunde man punktvis undanta källare för att bevara de värdefulla
stora träden.

Vad som framför allt stör och bryter av grönstråket är att den breda rampen, som utgör garagenedfart,
förlagts hit. FVU anser att den skall flyttas till och samordnas med inlastningsytorna i den norra delen av
tomten, vilket vore en avsevärd förbättring.

Sammanfattningsvis:

• Något för högt.
• Spara de stora träden!
• Flytta garagerampen!

Uppsala dag som ovan,

Mats Wahlberg, ordf    PO Sporrong, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *