Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-10-24
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

ang områdesbestämmelser för Knutby kyrkomiljö, Uppsala kommun.
Dnr 2012/20165-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till områdesbestämmelser, utsänt för samråd t o m 2012-11-07.

FVU:s synpunkter
I planbeskrivningen redovisas kulturmiljöns innehåll och värden på ett föredömligt sätt. Förslaget till områdesbestämmelser är väl avvägt. FVU tillstyrker därför förslaget.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund
Ordförande