ang dpl för Svartbäcken 1:5, del av, dnr 2012/20092-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-10-24
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Svartbäcken 1:5, del av, Uppsala kommun.
Dnr 2012/20092-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 2012-10-26. Planförslaget innehåller ca 100 bostäder för 55+ boende i 4-5 våningshus.

FVU:s synpunkter
Föreningen anser, att syftet, att bygga bostäder för s.k. 55+ boende, är angeläget och att flera aspekter av förslaget har förtjänster i sammanhanget, som närheten till stadsdelscentrum med service mm. Emellertid förutsätter projektet att bebyggelsen till största delen förläggs på parkmark, vilket innebär, att en grön lunga försvinner i ett område som domineras av tät bebyggelse och mycket trafik.

I denna del av Svartbäcken har tillgängligheten till grönområden redan försvårats avsevärt på senare år genom utbyggnaden av de stora trafikledssystemen. Den för planförslaget aktuella parken innehåller skyddsvärda träd, vilket innebär en kvalitet i sig. Parken är visserligen liten, men för närrekreation t.ex. en stund i solen på en bänk eller en kort promenad med barnvagn, rullator etc. fyller den en viktig funktion, förutom att erbjuda välbehövlig grönska både med hänsyn till klimat och till stadsmiljö.

I planförslaget anförs att en del av naturmarken på den intilliggande åsen kan göras om till anlagd park som ersättning för intrånget. Därigenom gör man inte bara intrång i en anlagd park utan också i mera orörd natur. Dessutom förstår var och en, som klättrat upp på åsen vid Galgbackspumpen, att det inte blir lätt för personer med käpp eller rullator att ta sig upp för den branta backen. De tilltänkta boende i det nya området får nog, i alla fall vid högre ålder, nöja sig med att se ut genom fönstret, om de vill ta del av parken!

Uppsala behöver bostäder, men staden behöver också vara rädd om den natur som på ett unikt sätt finns kvar inne i staden på många håll och bevara dessa gröna inslag, som ger så många kvaliteter åt människorna och som också har ett betydande egenvärde. Uppsala som en kulturstad med mycket grönska, inte bara till Linnés minne utan för nuvarande och kommande generationers välfärd.

Med hänvisning till ovanstående anser FVU att planförslaget bör modifieras, så att parken och naturområdet bevaras.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund Ulla Björkman
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *