ang Bergsbrunna-Sävja: dpl för Sävja gård, dnr 2007/20004-1

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080221
753 75 Uppsala

angående detaljplan för Sävja gård. Dnr 2007/20004-1

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande:

Föreslagen detaljplan utgör ett nytt bebyggelseområde (nr 34) i överensstämmelse med antagen ÖP i form av ny bostäder och förskola/skola. Planområdet består huvudsakligen av jordbruksmark tillhörig Sävja gård. Området gränsar i norr mot Sävjaån, i öster mot norra stambanan, i söder mot befintlig bebyggelse (bl.a. Sävja gård) och i väster mot väg 255.

Planförslagets syfte

a.. Nordlig utvidgning av stadsdelen Sävja.
b.. Bebyggelsetillskott i form av 650 bostäder i blandad bebyggelse med 2 – 4 våningar.
c.. Uppförande av förskola/skola.
d.. Ytor för lek, rekreation och odling.
Bebyggelse och trafik

Dispositionen består av fyravåniga flerbostadshus (ca 250 bostäder) längs väg 255 och 400 bostäder fördelade på radhus, kedjehus, parhus och villor, grupperade i enklaver mot årummet och järnvägen. Norr om Sävja gård, invid “Sävja äng”, planeras en skola för uppemot 180 elever. I anslutning till skolan avsätts ytor för lek och rekreation och längs järnvägen läggs odlingsytor.

Området får infarter från v 255 via två nya rondeller. En ny huvudgata inom området går nästan parallellt med v 255 och fördelar trafiken till lokalgator, för att i norr och söder övergå i “parkgator” till villakvarteren. Den södra “parkgatan” ges möjlighet till framtida förlängning via vägport under järnvägen vid eventuell fortsatt utbyggnad av Bergsbrunna.

Föreningens synpunkter

Planområdet är känsligt ur många aspekter:

a.. Landskapsbild med Sävjaåns årike
b.. Kulturlandskap med Linnéstigarna och Sävja gård
c.. Jordbruksmark på slättlandet
d.. Trafikgenerering
e.. Buller från trafikled (v 255) och järnväg

FVU inser att bostadssituationen kan medföra vissa eftergifter gällande avsteg från principer avseende några av punkterna ovan. Här föreligger så många betydande avsteg, att förslaget med nuvarande utformning föranleder rekommendation till avslag.

Men, FVU inser även att en kompletterande bebyggelse inom planområdet kan skapa en nordlig entré till ett utbyggt Bergsbrunna/Sävja med förutsättningar till en viktig pendeltågstation i sydligt läge. Med anledning härav vill vi diskutera möjligheter till anpassning av de fyra första punkterna (bullerfrågorna behandlas i MKB):

Landskapsbilden med Sävjaåns årike

Utgör den ena av de viktigaste invändningarna, speciellt som Sävjaån ingår i ett Natura 2000 – område. Att här ansöka om upphävande av 100 meters strandskydd är helt fel, inte minst styrkt av att liknande framställningar på andra håll i landet resulterat i ett utökat strandskydd till 300 meter. Åriket har i detta fall sitt stora värde som naturupplevelse och bedöms ha ytterst ringa värde som “strandnära” faktor för bebyggelse. Tvärtom är denna omgivning känt för att vara såväl köldhål som myggrikt.

Kulturlandskap med Linnéstigarna och Sävja gård

Utgör den andra av de viktigaste invändningarna. Framför allt “villamattan” mellan huvudgatan och Sävjaån spolierar upplevelsen kring Linnéstigarna. Likaså förtas sambandet mellan ån och Sävja gård.

Jordbruksmark på slättlandet

Är oftast en viktig invändning, men kan i detta bebyggelsenära läge diskuteras om det är fullt ut rationellt. Om viss bebyggelse kan växlas mot mer orört jordbruk och slättland öster om järnvägen vid Bergsbrunnas fortsatta utbyggnad, kan detta accepteras.

Trafikgenerering

I vanlig ordning talas om framtida trafikflöden som om kommunens intentioner angående miljömål i allmänhet och klimatmål i synnerhet inte behöver ingå i planeringen. Detta medför att man endast nämner konventionell busstrafik, trots att flera av kommunens aktörer planerar för stomlinjer med buss eller spårtrafik. Resultaten av “workshopen” rörande Bergsbrunna talar entydigt om stomlinjer som kräver reservat för egna körfält.

Sammanhanget med Bergsbrunnas och Sävjas övriga utbyggnad.

FVU finner det positivt att planförslaget inte rymmer ett nordligt stationsläge och därmed endast är förenligt med en sydlig lokalisering av Bergsbrunna station.

FVU föreslår en utveckling av planförslaget som tar hänsyn till invändningarna enligt ovan:

a.. “Villamattan” mellan huvudgatan och Sävjaån utgår för att lämna en tillräckligt stor yta för Linnéstigarnas kringmiljö. Denna kan användas för odling, rekreation och strandängar mot Sävjaån.
b.. Det nya småhusområdet i sydöstra hörnet kan bestå med ca 150 – 200 bostäder.
c.. Bebyggelsen med flerbostadshus längs väg 255 begränsas något i norr till ca 200 bostäder, men kan kompletteras med liknande bebyggelse på östra sidan (tillsammans ca 400 bostäder) av huvudgatan fram till skolan.
d.. Huvudgatan kan gärna utformas som parkgata/liten esplanad.
e.. Väg 255 omvandlas till stor esplanad (max 50 km/tim) med egna körfält för kollektivtrafikens stomlinjer.
Sammantaget

FVU anser, att förslaget med sin nuvarande utformning bör avslås, men att potential och förutsättning finns för att genom måttlig bearbetning åstadkomma en funktionell nordlig utvidgning av Bergsbrunna med samtidig hänsyn till natur och kulturella värden.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén, ordförande Lars Bagge, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *