ang program för Östra Fullerö (Dnr 2007/20064-1)


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080227
753 75 Uppsala

ang program för Östra Fullerö (Dnr 2007/20064-1)

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och vill med
anledning härav framföra följande synpunkter.

Programförslaget

Syfte:
3
Att utreda förutsättningarna för en etablering av köpcentrum, temapark,
hotell, idrottsanläggning och bensinstation inom planområdet. Programmet
skall ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete.

Förutsättningar
3
Programområdet är beläget 7 km norr om Uppsala centrum och 1,5 km söder om
Storvreta, sydost om Fullerö trafikplats. Området ligger på en avverkad
skogshöjd i kanten av det öppna slättlandskapet.

Omfattning
3
Planområdets markareal uppgår till ca 245 000 kvm.
3
a.. Hotell med ca 250 rum i västra delen
b.. Temapark, ca 40 000 kvm (t.ex. regnskog, urtid, miljö, biologi,
Linné, evolution, teknik
etc.)
c.. Köpcentrum, ca 55 000 kvm (dagligvaruhandel, sällanköpshandel och kontor)
d.. Idrottsanläggning, ca 12 000 kvm markyta
e.. Bensinstation
Bifogade handlingar och mediareportage anger möjligheter till uppförande av
bostäder på angränsande mark (uppåt 400 000 kvm)

Konsekvenser
3
Området gränsar i norr mot Björklingeåns och Fyrisåns dalgångar. Graden av
påverkan på kulturmiljövården är beroende av bebyggelsens placering, höjd
och utformning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att upprättas i detaljplaneskedet,
med fokus på bl.a.:

a.. Landskapsbild, stadsbild och kulturarv
b.. Mark, vatten, rekreation och friluftsliv
c.. Transport och kommunikationer

Utredningen “Etablering av dagligvaruhandel i Fullerö – konsekvenser för
dagligvaruhandeln i Uppsala län” (Affärsförädling AB) avger bedömningen att
handeln endast marginellt kommer att påverka kringliggande kommundelar och
att övriga kommuner i C-län ej kommer att påverkas av etableringen.
Trafikökningen vid Fullerö trafikplats är betydande, med åtföljande
behov av kraftig breddning av väg 290 samt anläggande av cirkulationsplats
vid anslutningen till programområdet.

Föreningens synpunkter
3
Oftast är det positivt när satsningar sker i stadens kransorter, speciellt
i anslutning till järnväg. Det aktuella ärendet är av sådan omfattning att
ett flertal konsekvenser måste beaktas
Landskapsbilden
3
Som påtalas i handlingarna, är en betydande del av planområdet högt beläget
i ett slättlandskap. Härav följer att den planerade bebyggelsen kommer att
exponeras från stora siktvinklar (vilket säerligen kan vara ett
kommersiellt intresse). Följaktligen kommer en så stor bebyggelsemassa att
dominera landskapet, även om byggnadshöjden är måttlig. Föreningen värnar
om slätt- och jordbruksbygden omkring de uppländska tätorterna och ser
detta som en negativ faktor i den aktuella planen.

Stadsbilden och ortens funktion
3
Föreningen finner därtill, att risken är mycket stor för att befintlig
handel och service i Storvreta kommer att påverkas mycket negativt av
köpcentrumets etablering. Ortens kommersiella centrum kommer inte bara att
förskjutas, utan snarast att flyttas. Detta är en samhällsbyggnads-fråga av
högsta lokala rang, som måste beaktas i FÖB för Storvreta.

Trafik och miljö
3
Projektet kommer radikalt att ändra resmönstrets struktur inom orten och i
ett stort omland. Stora investeringar måste göras för att svara mot
säkerhet och framkomlighet. Möjligheten att flytta stationen från nuvarande
centrum till ett sydligare läge har diskuterats tidigare. Ämnet har
aktualiserats genom att detta projekt tillkommit. Frågan skall kopplas till
den förra punkten (stadsbilden). Om både ny station med bussterminal och
nytt köpcentrum kopplas ihop, kan knappast ortens befintliga centrum bestå,
vilket knappast torde vara önskvärt.

Föreningen har inget generellt emot externa köpcentrum av den typ som finns
inom större städer som Uppsala. Anledningen är att sådana samtidigt har
funktion som förortscentrum och kan nås med kollektivtrafik och cykel –
inte bara bil. Kundunderlaget för Östra Fullerö måste obestridligen hämtas
från både från staden och regionalt för att de avsedda investeringarna
skall kunna räknas hem. Även med tågstation och terminal kommer en
övervägande del av kunderna med bil, vilket även intressenternas planerade
parkeringsyta för 2 500 bilar vittnar om. Denna typ av bilberoende handel
avvisas av föreningen.

Behov
3
Inom Uppsala planeras för kraftig utbyggnad och etableringar av ett flertal
köpcntra, t:ex. Gränby – Nyby. Boländerna, Stenhagen och Gottsunda. Därtill
satsas på ett utvidgat City och stadsdelstorg. Stora arenor planeras i
Gränby, Fyrishov och Studenternas IP.
3
Föreningen brukar inte ägna sig åt marknadsanalys, men menar att en
nyetablering med Fullerös dignitet och läge är riskabel för sig självt
och/eller andra köpcentra.

Underlag
3
Etablering av en anläggning av denna dimension, omvandlar hela Storvretas
struktur och karaktär samt får negativa konsekvenser för landskapsbild och
kulturmiljö. Därför anser föreningen att arbetet med Storvretas FÖP och en
grundlig MKB måste färdigställas, innan det aktuella programförslaget kan
avgöras.

Förslag
3
Föreningen anser att ett alternativt program med enbart bostäder med
tillhörande service (t.ex. skolor och handel) måste arbetas fram för det
aktuella området samt att den bör baseras på den utmärkta detaljplanen för
Västra Fullerö.

Föreningen anser att programförslaget skall avslås och att en alternativ
markanvändning skall utredas.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén, ordförande Lars Bagge, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *