ang detaljplan för del av kv Gudmund, Luthagen, dnr 2012/20158-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                2013-02-07

Kontoret för samhällsutveckling

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för del av kv Gudmund, Luthagen. Uppsala kommun.

Dnr 2012/20158-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan utsänt för granskning t.o.m. 2013-02-07.

FVU:s synpunkter

Sedan samrådsremissen har mindre justeringar gjorts. Våningshöjden mot Ringgatan har minskats från 6 till 5 våningar. Byggnaderna har dragits tillbaka ett par meter från angränsande fastigheter, vilket kan möjliggöra bevarandet av några stora träd. Detta kräver dock speciella åtgärder under byggtiden.

Dessa åtgärder går i rätt riktning men sammantaget innebär detta ändå att man inte lever upp till de i planhandlingen uttalade målen – att projektet ska anpassas till och förstärka den omgivande stadsdelens egenart samt att nya byggnader bör anpassas till den omgivande stadsstrukturen med hänsyn till att kvarteret gränsar till Bortre Luthagen och Eriksdal, två områden som i ÖP är klassade som skyddsvärda miljöer.

Som FVU anförde vid samrådet är följande drag typiska i denna stadsstruktur:

Våningshöjden i denna del av Luthagen är 3 våningar, ibland med inredd vind, i undantagsfall 4 våningar. Kvarteren saknar gårdshus, de olika fastigheterna bildar ett rymligt gemensamt gårdsrum i kvarteret även om fastigheterna är avgränsade med hägn vilket ger ljus och luft och goda förhållanden för utevistelse och lek. Byggnaderna är smäckra, ofta friliggande, lamellhus. Eriksdalsområdet på andra sidan Ringgatan har en småskalig varierad bebyggelse i 1 – 2 våningar, de äldre delarna ungefär 100 år gamla. FVU anförde vidare att den i planen föreslagna bebyggelsen bryter mot allt detta. Såväl i höjd som i bredd avviker den starkt från sin omgivning inte bara mot gatan utan också genom de trånga gårdarna, varför fastigheten känns kraftigt överexploaterad.

De i granskningshandlingen på sid 6 och 7 redovisade fasaderna visar också detta med all önskvärd tydlighet. Dessutom motiveras förslaget på sid 6 med en helt felaktig analys av Luthagen, jämför vår analys ovan. Det är också helt missvisande att motivera de föreslagna byggnadernas höjd genom att relatera dem till den avlägsna bebyggelsen på andra sidan järnvägen.

FVU föreslår därför att de föreslagna sexvåningshusen sänks till 5 våningar samt att fyravåningshus förläggs mot Ringgatan och Tegnergatan. Vidare föreslås att fyravåningsbyggnaden på gården tas bort eller ersätts av en envåningsbyggnad, t ex för ett daghem. Med dessa förändringar skulle en anpassning i höjd och skala ske till omgivande stadsstruktur som skulle svara mot de angivna målen.

Sammanfattning

Vid förtätning är det väsentligt att den nya bebyggelsen utformas i samspel med angränsande  stadsstruktur för att bevara helhetskaraktären. Förslaget till ny bebyggelse i kv Gudmund är dock synnerligen illa anpassat till omgivningen till följd av för hög exploatering. Hushöjderna bör därför sänkas på det sätt som ovan föreslås och gårdshuset bör tas bort och eventuellt ersättas av ett envåningshus.

För Föreningen Vårda Uppsala

Kristina Berglund                                     PO Sporrong

Ordförande                                               Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *