ang detaljplan för Gottsunda och Ultuna, ny trafikförbindelse. Dnr 2009/20053-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                2011-06-10

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang detaljplan för Gottsunda och Ultuna, ny trafikförbindelse. Dnr 2009/20053-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av ovanstående detaljplan utställd t o m 2011-06-30. Planen beskriver en tänkt ny förbindelse mellan Gottsunda-Valsätra och Ultuna. En gen vägförbindelse, även för bilar, anses av många boende i området som både lämplig och önskvärd.

FVU:s synpunkter

FVU föreslog vid samrådet att även ett alternativ i ett läge söder om ravinen borde redovisas av två skäl. Dels skulle ett sådant läge innebära att det finaste området med dess växt- och djurliv – ock kanske också fler arkeologiska lämningar – sparas. Dels skulle vägen innebära ett mindre brutalt ingrepp i terrängen i det landskapsrum man säger sig värna.

FVU finner dock att detta alternativ ej visas i utställningen. I planhandlingarna avfärdas en dragning söder om bäckravinen som mer störande utan närmare studium. I sydsluttningen mot bäckravinen går en gång- och cykelväg. Den följer brynet med fornminnen och häckande fåglar. Utrymmet mot ravinen är litet, och rasrisk föreligger. Dras vägen söder om ravinen finns mera plats att jämna av sluttningen mot bäckravinen. I norrsluttningen i det södra  alternativet gör vägen mindre skada jämfört med läget norr om ravinen, och vägen kan sedan ansluta till den föreslagna allén. Närmast Gottsunda är underlaget fyllnadsmassor, mest sten.

Gula stigens passage under den nya vägen skulle få samma utförande som i det nordliga alternativet, men om den nya vägen görs smalare kan kostnaden för vägbron minskas. Den befintliga gång- och cykelvägen får i så fall ansluta nere vid Vattenverket.

Föreningen Vårda Uppsala anser att en alternativ dragning av förbindelseleden söder om bäckravinen skonar landskapet i den norra delen och lämnar skogsbrynet ifred.

Sammanfattning

FVU framhåller ånyo att även ett alternativ i ett läge söder om ravinen bör utredas före ställningstagande då detta läge synes vara betydligt mera skonsamt mot landskapet.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong, ordförande                                           Kristina Dahlberg, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *