ang detaljplan för kv Dragstången, del av (dnr 2005/20012-1)

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080227
753 75 Uppsala

ang detaljplan för kv Dragstången, del av (dnr 2005/20012-1)

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande synpunkter.

Planens syfte:
Detaljplanen syftar till att ändra markområdet från industri till handelsändamål samt att öppna en ny gatulänk genom kvarteret för att förbinda Verkstadsgatan och Stångjärnsgatan med varandra och därigenom underlätta framkomligheten för cykel- och gångtrafikanter. I planens syfte ingår även att närområdet skall trafikanpassas med rondell och att de kringliggande gatorna skall anpassas för gång och cykeltrafik.

Placering:
Planområdet är beläget i de östra delarna av industriområdet Boländerna och gränsar till befintligt område för externhandel. Idag används marken till industri och lagerlokaler.

Några viktiga punkter i planen enligt Föreningen vårda Uppsala:

• Gatulänk genom kvarteret Dragstången
• Gatusektionerna utmed verkstads- och Stångjärnsgatan förses med trottoarer
• Planen möjliggör förändrat bruk av rådande bebyggelse till handel, samt möjlighet till uppförande av nya byggnader för handel
• Beaktande av bibehållna siktlinjer mot slottet och Uppsalaåsen
• Placering av byggnader utmed gatulinjen i möjligaste mån
• Om det inte går att placera byggnaderna i gatulinjen ska detta kompenseras med skärmar och planteringar för upprätthålla gaturummets väggar
• Beakta blickfånget från Uppsalas södra infart genom en medveten arkitektonisk gestaltning
• Öka tillgängligheten för cyklister och gående
• Beakta att inte möjligheten för en framtida spårtaxi försvåras samt möjliggöra linjedragningar som minskar restiden från Uppsalas centrum

Föreningen Vårda Uppsalas synpunkter och kommentarer till planen:

Föreningen vårda uppsala instämmer i huvudsak i planens intentioner men vill ändå understryka vissa punkter av extra värde. Samt tillföra några tankar om planens syfte som kan ytterligare stärka några viktiga teman i detaljplaneförslaget.

• FVU stöder planens riktlinjer att utformningen av handelsområdets gestaltning är av stor vikt för hur Uppsala uppfattas från stadens Södra infart. Likaså är det av stor vikt för Uppsalas stadsbild att inte byggnadshöjden konkurrerar med siktlinjen för Uppsalaåsen, slottet och Domkyrkan.
• FVU anser att en strävan att skapa tydliga stadsrum genom att de nya byggnaderna placeras utmed gatulinjerna är av yttersta vikt för området. Detta är av stor vikt för att höja områdets kvaliteter och motverka den temporära karaktär externhandelsområden ofta har. I processen att tillgängliggöra området för gående och cyklister är stadsrummets gestaltning också av stor vikt. Genom en medveten gestaltning av bebyggelsen, skapas upplevelsevärden som främjar områdets karaktär av ett offentligt stadsrum där allas närvaro är lika önskad.
• FVU anser även att genom de i planen tilltänkta direktiven för en stadsmiljö som främjar möjligheter för annat än biltrafik skapas också bättre möjligheter för ett hållbart stadsbyggande.
• Med Uppsalas expansion av bostadsområden kring Resecentrum och i Industristaden kommer också dessa handelsområden att ligga närmare och lättare kunna nås gående eller med cykel. För att stödja dessa möjligheter och likaså uppmuntra användandet av kollektivtrafik till området är det av stor vikt att handelsområdet får en gestaltning som är attraktiv att röra sig i även utan bil. Detta anser vi bäst gynnas av en stadslik handelsmiljö med tydliga gaturum gestaltade genom att byggnader placeras längs med gatulinjen och med trottoarer som möjliggör gångtrafik i området.
• FVU anser också att en god och attraktiv gestaltning gynnar det befintliga handelsområdet och att det är av yttersta vikt för hela Uppsala att de idag befintliga externhandelsområdena prioriteras framför att utveckla eventuella nya områden.
• Planen nämner endast kort att den gynnar en kortare resväg med kollektivtrafik. Kollektivtrafikens framtida tillgänglighet är också av yttersta vikt för att skapa ett levande handelsområde där folk rör sig mellan affärerna utan bil. Föreningen är tveksam till om s k spårtaxi verkligen är det bästa spårbundna att satsa på men ställer sig inte avvisande till det aktuella försöket.

Sammantaget stöder FVU planens intentioner och önskar att de här noterade punkterna förblir centrala och ytterligare stärks i det fortsatta planarbetet.
För Föreningen vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *