ang detaljplan för kv. Gimo. Dnr 2006/20047-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                             2011-01-25

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang detaljplan för kv. Gimo. Dnr 2006/20047-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubricerade förslag till detaljplan, utställt t o m 2011-01-26. Planområdet är beläget i stadsdelen Librobäck.

FVU:s synpunkter

Från samrådet noterar vi endast en marginell förändring i SÖ hörnet av planområdet. Där har förskolans utemiljö förbättrats vad gäller rymlighet och solighet. I övrigt upprepar vi våra viktigaste positiva synpunkter, men också våra förslag till förbättringar som inte beaktats, och hoppas på gehör för dessa.

Vi stöder de föreslagna kraven på lokaler för handel och övriga verksamheter framförallt då längs Fyrisvallsgatan och Börjegatan. Lokalerna för förskola är ett absolut måste med tanke på den hittills så bristfälliga planeringen i de stora nya områdena, som påtalats bl a i UNT. Vi är också positiva till att det skapas större sammanhängande gårdar i kvarteren och att byggnadshöjden varieras med ett stort inslag av 4-5 våningar. 4 våningar med indragen 5:e våning dominerar i angränsande kvarter

Vi anser att i dagens hårt exploaterade kvarter, med trånga och små gårdar, är 5 våningar vad man kan bygga och ändå klara kraven på god miljö; ljusförhållanden och mänsklig skala. Men varför de högsta byggnaderna mot söder, det strider mot alla regler för solbelysning av bostadsgårdar?

De föreslagna accenterna mot parkstråket och den angränsande bebyggelsen kan bli ett intressant tema. En sänkning av ”punkthusen” från 7 till 6 våningar skulle ge samma relation mellan byggnaderna, 6 till 4 våningar, som redan finns i de angränsande kvarteren Klockaren och Banvakten. Tillsammans med en sänkning av 6-våningsbyggnaderna mot järnvägen med en våning, skulle detta också ge klart bättre solförhållanden på de smala gårdarna, vilket solstudierna visar.

Allteftersom flera tusen nya lägenheter nu färdigställs i stadsdelen, med hög exploatering och mycket begränsade grönytor, står det klart att bevarandet av Seminarieparken som stadsdelspark är en nödvändighet!

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                       

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *