ang detaljplan för Lytta 5:1, dnr 2007/20073-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala
2012-09-26

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Lytta 5:1, Uppsala kommun. Dnr 2007/20073-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utställd till 2012-10-01 (PBL 1987). Planområdet ligger öster om länsväg 600 (gamla E4) och söder om Lövstalöt. Planförslaget innehåller 7 friliggande småhus.

FVU:s synpunkter
FVU har vid programsamråd och samråd framfört att det positivt med tillskott av bebyggelse i kommunens kransorter. Därmed kan kransorterna utvecklas till mera levande samhällen med både bostäder och verksamheter och exploateringstrycket på Uppsala samt på jordbruksmark kan minska.

FVU har dock vid de tidigare remisserna ifrågasatt detta förslag av flera skäl; området är trafikbullerstört, närheten till väg 600 (gamla E4) innebär säkerhetsrisker, planområdet inkräktar på närrekreationsmark och är dessutom väl exponerat ut mot kulturlandskapet vilket kräver synnerligen god anpassning till platsen. I Översiktsplan 2010 redovisas ytterligare exploatering i Lövstalöt västerut mot Bälinge, ej öster om väg 600, varför förslaget strider mot översiktsplanen. Även om den fysiska kontakten med Lövstalöt sker planskilt är läget olämpligt eftersom bostadsgruppen kommer att bli åtskild från det övriga Lövstalöt av en barriär i form av en hårt trafikerad väg. Det valda läget innebär också onödigt långa gångavstånd till den service som finns framförallt i Bälinge, vilket med all säkerhet kommer att innebära att många tar bilen i stället för att gå och cykla; hur rimmar detta med miljömålen i översiktsplanen?

Av samrådsredogörelsen framgår att miljö- och hälsoskyddsnämnden, i likhet med FVU, påpekar att stora delar av illustrerade tomter närmast vägen riskerar att bli bullerutsatta och svårutnyttjade även om överenskommelse kan uppnås med Trafikverket om sänkt hastighet på väg 600 i avsnittet utmed planområdet.

Det utställda förslaget är i huvudsak oförändrat jämfört med samrådsförslaget varför de synpunkter FVU tidigare framfört i planprocessen kvarstår. Planförslaget innebär att en ny bostadsgrupp etableras åtskild från Lövstalöt av en kraftigt trafikerad väg samt ett intrång i kulturlandskapet och ett värdefullt närrekreationsområde. Dessutom kommer hälften av tomterna att bli bullerstörda. FVU ställer därför liksom tidigare frågan varför inte kommunen, i stället för att skapa ett nytt bostadsområde av låg kvalité, väljer att fortsätta att utveckla ett sammanhängande samhälle väster om vägen?

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *