ang detaljplan för Östra Fyrislund del 2, dnr 2010/20011-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                               2011-05-24

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang dpl för Östra Fyrislund del 2, dnr 2010/20011-1. Samråd.

Förslaget till detaljplan är utsänt för samråd t o m 2011-06-22. Planområdet ligger i sydöstra delen av Uppsala, strax norr om Uppsalas södra infart och väster om E4. Planförslaget innehåller kvarter för verksamheter på befintlig åkermark – industri, kontor, transport- och logistikföretag, biotechföretag samt partihandel (600000 m2 tomtyta), gatunät samt 13 nya byggrätter för villor i anslutning till ett tiotal befintliga bostadshus i byarna Nerkumla och Överkumla. Planområdet ligger runt den planerade bussdepån som också är under planläggning. Ett dagvattenstråk föreslås ledas genom området. Väster om planområdet ligger den f d Pharmaciaanläggningen.

FVU:s synpunkter

Fyrislundsområdet och Boländerna kommer tillsammans att utgöra ett vidsträckt område med nästan enbart verksamheter, ca 3 km i östvästlig riktning och ca 1 km i nordsydlig riktning. Dessa områden utgör dessutom första anblicken av Uppsala vid infart på Almungevägen från sydost från E4 eller söderifrån på gamla E4. Som FVU har framfört i remissyttranden över den första delplanen i Östra Fyrislund borde Fyrislund i stället ha planerats för funktionsblandning d v s som en del av “stadsväven” som avses “utgöra en blandning av bostäder, verksamheter och grönska” som inriktningen beskrivs i ÖP 2010. Man kan också ifrågasätta boendemiljön för det lilla bostadsområdet mitt i detta stora verksamhetsområde.

Området kommer att innehålla många olika byggnader som projekteras vart och ett för sig. För att få en god arkitektonisk samordning och ett samlat helhetsintryck krävs därför en styrning i detaljplanen. Den styrning som föreslås i planen är följande: Mot väg 282 och mot en ny huvudgata genom Fyrislundsområdet föreslås krav på att fasad som vetter mot dessa gator ska förläggas utmed byggrättslinjen för att få en tydlig avgränsning av väg/gaturummen. Ett sådant krav föreslås även för bebyggelse som ligger utmed E4. En bestämmelse med krav på husens riktning föreslås också. Den högsta tillåtna byggnadshöjden är huvudsakligen 11 m men även 15 m respektive 30 m förekommer som tillåten högsta höjd i två kvarter. Vidare föreslås en planbestämmelse för bebyggelse utmed E4 med lydelsen “Fasader mot E4 ska utformas med särskild omsorg”. Planen innehåller även regler för skyltning.

Dessa föreslagna planbestämmelser torde vara helt otillräckliga. Kraven på förläggning av fasaderna i byggrättslinjerna liksom riktningsbestämmelsen samt regler för skyltning är utmärkta. Den enda planbestämmelsen i övrigt utöver höjdbestämmelserna som rör husens utformning, den allmänt formulerade bestämmelsen om “särskild omsorg” för fasader mot E4, torde i praktiken vara verkningslös. För övrigt är det en generell regel enligt plan- och bygglagen att alla byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande. Och varför inte låta den högsta hushöjden 11 m gälla för hela planområdet? Kvarteret för vilket 30 m-höjden föreslås gälla ligger i västra delen av planområdet närmast f d Pharmacia. Låt Pharmaciakomplexet med sin väl utformade och prisade arkitektur få framträda i stadslandskapet utan denna höga om uppmärksamheten konkurrerande accent!

Planens brist på utformningsregler kommer med all sannolikhet att innebära att ytterligare ett stort område utvecklas med industribyggnader som inte samspelar arkitektoniskt, i likhet med Boländerna. Om man ska uppnå en god arkitektonisk helhetsverkan torde det krävas ett gestaltningsprogram som bifogas planen samt betydligt fler planbestämmelser som rör utformningen. Viktiga aspekter för att uppnå en samlad helhetsverkan är skala, utformning och material på taken samt färgsättning.

Det är utmärkt att väg- och gatusektioner ingår i planförslaget. Utmed vissa sträckor av väg 282 samt utmed huvudgata och lokalgator i verksamhetsområdet föreslås trädplanteringar. Det finns även krav på trädplantering utmed fastighetsgräns enligt en bestämmelse. Denna bestämmelse föreslås dock såvitt vi kan se på ett enda ställe på plankartan. En sådan planbestämmelse skulle kunna tillämpas mycket mer inom planområdet för att förstärka kvartersstrukturen och tillföra grönska.

Sammanfattning

Fyrislundsområdet borde ha förutsättningar att utvecklas till ett blandområde med både bostäder och arbetsplatser i stället för detta projekt med nästan enbart verksamheter i linje med 1960-talets funktionsdifferentiering. Hushöjden bör inte vara högre än 11 m någonstans i området. 30 m- höjden i ett kvarter bör tas bort ur planen; det finns inget stadsbyggnadsmotiv för denna höga höjd. Bestämmelserna avseende byggnadernas utformning bör kompletteras avsevärt för att en arkitektoniskt sammanhållen stadsbild ska erhållas. Krav på plantering utmed tomtgränsen bör införas på många fler platser än på den enda plats som nu föreslås.

Vi frågar oss liksom i många andra ärenden: Har alla vackra beskrivningar i ÖP 2010 av framtidens stadsmiljö i Uppsala ingen relevans i praktisk planering?

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                                                           Kristina Berglund, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *