Ang. Detaljplan Tryffelvägen/Grandungevägen

25 oktober 2004

ang detaljplan Tryffelv/Grandungev, Norby 31:52 och 31:73, 2004/20053-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av detaljplanen för ovannämnda grönområde och vill i anledning därav anföra några synpunkter.
Planen avser ett mindre stycke obebyggd mark mellan Vårdsätravägen och den s k Trädgårdsstaden, vilken representerar en uppskattad form av bebyggelse med sin spatiösa planering. Att stänga in Trädgårdsstaden med en bebyggelse av det planerade slaget skulle innebära, att en stor del av finessen med densamma skulle gå förlorad: den lilla obebyggda kilen utgör som området ser ut idag den gröna infarten till Trädgårdsstaden och bildar övergång till dess varierade bebyggelse, som är mycket tilltalande i sin nuvarande utformning. Med tanke på behovet av nya bostäder i Uppsala skulle planområdet dessutom, om det bebyggs, bli ett närmast försumbart bidrag.
Föreningen Vårda Uppsala ber mot bakgrund av ovanstående att få avstyrka den planerade bebyggelsen.

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Nilsén Torsten Lidberg
vice ordförande styrelseledamot, skattmästare


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *