ang dpl för Bälinge-Nyvla 11:3. Dnr 2005/20105-1. Programsamråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                 2011-03-16

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang detaljplan för Bälinge-Nyvla 11:3. Dnr 2005/20105-1. Programsamråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubricerade programförslag till detaljplan, utsänt för programsamråd t o m 2011-04-18. Planområdet ligger i norra delen av Bälinge samhälle. Programmets syfte är att pröva en utbyggnad av Bälinge norrut i sex bebyggelsegrupper med småhus. Enligt illustrationsskiss  och text i beskrivningen avses bebyggelsen bestå av friliggande villor.

Föreningens synpunkter

Det är mycket positivt att förstärka kransorterna, i detta fall Bälinge, med ytterligare bebyggelse vilket ger ökat underlag för service och minskar trycket på exploatering i Uppsala. Det är också positivt att i ett tidigt skede ge tillfälle till en prövning av projektet genom programsamråd.

Bälinge har många kvaliteter förutom närheten till Uppsala. Bebyggelsen är låg och relativt samlad. Lokalgatorna i den äldre delen kantas ofta av häckar, ibland även av träd. Gång- och cykelvägnätet är väl utvecklat i stora delar av orten. Bussförbindelsen till Uppsala har god turtäthet och orten har viss service bl a en dagligvarubutik, ett utbud som bör kunna öka med större befolkning. Härigenom skulle Bälinge få ökad attraktionskraft för bosättning och etablering men även som lokalt centrum för den omgivande landsbygden.

Bälinge och det närbelägna Lövstalöt har idag ca 3000 invånare. Enligt översiktsplanen beräknas invånareantalet kunna öka till över 4000 invånare år 2030 genom fortsatt utbyggnad i schematiskt angivna utvecklingszoner, bl a i den nu aktuella zonen norr om Bälinge. Det finns dock ingen fördjupning av översiktsplanen som närmare visar hur dessa båda samhällen skall kunna utvecklas på ett positivt sätt. I stället läggs glesa villaområden ut på åkermarken, det ena efter det andra, på de tänkta ytorna för expansion. I dessa områden har otillräcklig samordning av husens placering och utformning lett till att husen på ett ostrukturerat sätt synes flyta ut i jordbrukslandskapet. Den centrala delen i Bälinge består av en trist köplada på en stor asfaltyta samt en källsorteringsanläggning, ett område som vittnar om total avsaknad av ambition att förbättra stadsmiljön.

Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kan man ana att år 2030 är samtliga expansionsytor ianspråktagna av gles villabebyggelse och det centrala området är fortfarande lika torftigt utan ytterligare service beroende på bl a bristande befolkningsunderlag. Var återfinns Vision Uppsala 2030 i Översiktsplan 2010 i denna oengagerade planering som består av en detaljplan i taget enligt minsta motståndets lag?

Om den målsättning för en positiv utveckling av de små tätorterna som beskrivs på sid 27-28 i Översiktsplan 2010 skall kunna uppfyllas krävs i stället en planering utifrån en helhetssyn med syftet att åstadkomma en attraktiv och långsiktigt hållbar stadsmiljö. Det krävs en fördjupning av översiktsplanen på grundval av en ortsanalys och med målet att successivt utveckla en allt bättre stadsmiljö med följande inriktning:

1.   Analysera vilken fördelning av olika hustyper som är önskvärd. Planera för en blandning av flerbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och villor. Det bör finnas bostäder för alla typer av hushåll, inte bara villor för barnfamiljer. Med även andra hustyper än gles villabebyggelse kan befolkningen på samma yta öka betydligt jämfört med den i översiktsplanen prognostiserade.

2.   Skapa planberedskap även för arbetsplatser, varför inte pröva intresset för en företagsby?

3.   Utveckla ortscentrum till en attraktiv mötesplats för orten och omlandet. Komplettera med bebyggelse – helst flerbostadshus eller grupphus –  planteringar, varierande markbehandling, ordnad parkering, belysning, genomtänkt skyltning m.m. Givetvis måste sådana kompletteringar ske med stor respekt för miljön kring kyrkan med dess mur och angränsande äldre byggnader.

4.   Studera behov av parkrum i och mellan bebyggelsegrupperna samt behov av kompletteringar av väg-, gång- och cykelvägnät. Bygg om Skuttungevägen till ett grönskande gaturum för långsam trafik i dess avsnitt genom samhället.

5.   Studera mötet mellan bebyggelseområdena och det omgivande jordbrukslandskapet. Det är  viktigt att söka stöd i befintliga terrängelement och det krävs en medveten placering och utformning av husen samt avgränsning av tomtmarken för att få en tydlig gräns som känns naturlig mellan bebyggelse och åkermark.

6.   Upprätta ett gestaltningsprogram med principer för utformning av bebyggelse och gaturum. Gatusektioner bör alltid upprättas med redovisning av häckar, eventuella träd och belysning. Varför inte plantera björkar i likhet med Kyrkstigen även utmed andra gator – ett blivande signum för Bälinge?

Kort sagt, låt den traditionella trädgårdsstadens principer inspirera planeringen!

Sammanfattning

FVU rekommenderar att en fördjupning av översiktsplanen för Bälinge och Lövstalöt upprättas och att programmet för Bälinge-Nyvla först därefter och på grundval av fördjupningen tas upp på nytt.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande                                                   Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *