ang dpl för bostäder vid Uppsala resecentrum. Dnr 2007/20048-1.


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Uppsala 2008-12-30
753 75 Uppsala

ang dpl för bostäder vid Uppsala resecentrum. Dnr 2007/20048-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och ber härmed att få framföra sina synpunkter på detsamma.

Bakgrund
Planområdet ligger öster om resecentrum och gränsar mot båghusen, Frodeparken, Strandbod-gatan och Stationsgatan. Bebyggelsen planeras för 150 – 200 bostäder med handelsytor i bottenvåningen och en förskola. Planen har föregåtts av parallella arkitektuppdrag med fokus på utvidgat city, höga krav på utformning, anpassning till Frodeparken och Almtunas bebyggelse samt energifrågan (solceller).

Föreningens synpunkter
Planen innebär en fortsatt utvidgning av City åt öster, där den planerade bebyggelsen utgör en visuell entré för ankommande tågresenärer. Utformningen kan knappast sägas vara anpassad till Almtunas befintliga bebyggelse, men avvikelsen är acceptabel då Almtuna är planlagt som ett utpräglat bostadsområde i utkanten av 1930 – talets Uppsala. Den måttliga byggnadshöjden (sex våningar) är snarare anpassad till bebyggelsen i kvarteren Sivia och Vidar, medan gestaltningen av de sju kilformade huskropparna ansluter till Konsert & Kongresshuset (Svendborgs Architects). I planområdets södra del läggs en kvartscirkelformad huskropp (White arkitekter) med konvexiteten riktad mot korsningen mellan Stationsgatan och Strandbodgatan.

Föreningen finner att huskropparnas utformning och skala ger en representativ karaktär åt denna nya del av City. Kopplingen mellan den bevarade Frodeparken och grönytorna mellan huskropparna ger en stor sammanhållen parkmiljö, under förutsättningen att de nya grönytorna inte “privatiseras”.

Föreningen anser att en viss återhållsamhet bör gälla framförallt färgskala och kontrast vid utformning av de skjutbara glasfasaderna. De flesta exemplen i bilagan “Designmanual” sid.19 har en svärta som kan bli påträngande i den skala som är aktuell.

Sammantaget är Föreningen Vårda Uppsala positiv till planförslaget, som tillför en intressant citymiljö och bildar en ostlig fond över resecentrums bangård. Den enda invändningen gäller kompositionen av mönstren på de skjutbara glasfasaderna.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén, ordförande Lars Bagge, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *