ang dpl för Centrala Ulleråker, dnr PBN 2015-2223. Samråd.

Till Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                2016-08-31

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

ang dpl för Centrala Ulleråker, dnr PBN 2015-2223. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har följt arbetet med Södra staden och har redan innan den egentliga planeringen påbörjades gjort egna studier av särskilt Ulleråkersområdet. FVU har redovisat sin syn på bevarandeintressen och utvecklingsmöjligheter i en skrivelse till Uppsala kommun 2013-06-18 och har därefter avgivit yttranden över ett antal planförslag, särskilt bör här nämnas yttranden 2014-09-30 ang. Dag Hammarskjöldstråket och 2015-02-03, Södra staden samt 2015-09-14, planprogram för Ulleråker. Det senast avgivna yttrandet avsåg Vattentornsparken, ett yttrande som FVU anknyter till här.

Yttrandena bifogas.

Som tidigare anförts anser FVU att det är anmärkningsvärt att de första detaljplaneförslagen för Ulleråkersområdet skickas för samråd innan den fördjupade översiktsplanen för området som helhet är klar. Förvirringen blir inte mindre av att ny översiktsplan för hela kommunen samtidigt processas (och det är i den planen som siktlinjejustering avses ske för att möjliggöra de hushöjder som kommunen vill ha i Ulleråkersområdet).

Men ännu mer anmärkningsvärd framstår den nya modellen, som nu satts i system, att i kraft av markägare spara detaljerna vad gäller bebyggelsens utformning till bygglovsfasen. Risken är stor för att det på grund av brådskan blir ett kvalitetsmässigt sämre underlag för den stora exploatering som föreslås tillkomma. Det noteras särskilt, att den känsliga frågan om hushöjdernas bestämmande och byggnadernas närmare utformning skjuts till bygglovfasen.

Ett medvetet drag från kommunens sida som förstärker intrycket av att kommunmedlemmarnas synpunkter saknar relevans för kommunen. Det är desto mer beklagligt som den närmare gestaltningen av tillkommande bebyggelse är av mycket stor betydelse med tanke på områdets betydande bevarandevärden.

Detta framförde FVU också i ärendet angående Vattentornsparken inom ulleråkerområdet (2016-07-04).

Det nu aktuella förslaget för centrala Ulleråker innebär emellertid en ännu hårdare exploatering och en ännu större risk för bl.a. grundvattenskador och innebär därtill att ett viktigt område med idag utomordentligt höga natur- och kulturvärden totalt töms på dessa värden. Sett ur det perspektivet spelar det i just detta fall ingen större roll att bebyggelseutformningen är skissartad i detaljerna.

Bebyggelsetrycket blir helt enkelt oacceptabelt högt!

Kommunen är medveten om risken för betydande miljöpåverkan (MB 6:11). Trots det föreslås omfattande bebyggelse på randområdet närmast ås-kärnan, där det alltså finns ökad risk för skador på grundvattnet.

Risken för störning pga infiltrationen av dagvatten på den mark som bebyggs, hårdgörs och förlorar vegetation kan kommunen inte bortse ifrån, men man föreslår ändå byggnader inom området på upp till 14 våningar. Frågan om det alls är lämpligt med så bokstavligen tung bebyggelse på ett så pass känsligt område ställs egentligen inte. Kostnaderna för skyddsåtgärderna i form av dammar mm kan förväntas bli betydande och förlusterna än större om det visar sig att de planerade åtgärderna inte håller måttet. Avancerade förslag med lutande torg för att ändra riktning på vattenavrinningen kan ha sitt principiella intresse men det kan bli dyrbara experiment.

De irreversibla skador som uppstår genom ett totalt demolerande av stora delar av den historiska kungliga jaktparken Kronparken med dess gamla tallbestånd och rödlistade arter kan inte på något sätt uppvägas av den lilla kantrabatt med nya träd som föreslås mot Dag Hammarskjölds väg.

Kommunen bör helt enkelt tänka om vad gäller storleken på den tillkommande bebyggelsen och anpassa den till de unika förutsättningar som området erbjuder.

FVU avstyrker alltså förslaget till detaljplan eftersom det inte svarar upp mot rimliga krav varken på säkerhet, miljöhänsyn eller respekt för natur- och kulturvärdena på plats.

Uppsala dag som ovan,

PO Sporrong, tf ordförande                                          Ulla Björkman, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *