ang dpl för del av Gottsunda Centrum. Dnr 6/20041. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-03-25
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för del av Gottsunda Centrum. Dnr 6/20041. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr. förslag till detaljplan utsänt för samråd t o m 2010-03-30. Detaljplanen berör dels trafikförhållanden i anslutning till Gottsunda centrum, dels viss nybebyggelse i anslutning till centrum. Utformningen av centrumbyggnaden, även den med ett högre parti, är behandlad i en tidigare detaljplan och ingår ej i detta planförslag.

FVU:s synpunkter
Allmänt anser FVU att det är mycket positivt att förtäta och utveckla Gottsunda centrum och dess närområde. De principer som redovisas för denna förtätning i stadsbyggnadsvisionen i plantexten är övertygande.

Gottsunda centrum har trots sin storlek länge fört en rätt undanskymd tillvaro från omgivande vägar. Bebyggelsen är låg och en skogsdunge döljer centrum från Hugo Alfvéns väg. Den föreslagna utformningen, inte minst rondellen, avhjälper flera av dessa brister.

Skogsdungen ersätts av ett torg som öppnar sikten mot byggnader och parkering. Tillkommande parkering har förlagts bakom ett högt skivhus som avslutar det nya torget och riktar blicken mot centrum. Det vore kanske en fördel att göra det ännu högre än de föreslagna fem våningarna för att ytterligare markera centrum. Det första torget i området, i fonden av Bandstolsvägen, var tänkt att omges av två sjuvåningsskivor. Av olika skäl höjdes flera hus i den omgivande trevåningsbebyggelsen till sju våningar, och torget fick således inte den betoning som var avsedd.

Att ta bort de befintliga tunnlarna är knappast till fördel för cyklisterna, som då måste korsa Hugo Alfvéns väg med stort trafikflöde. Skapar välbelysta tunnlar sådan oro och vantrivsel? Valthornsvägen har litet trafikflöde varför korsande gång- och cykeltrafik bör kunna ske i plan med denna väg om passagen utformas på ett trafiksäkert sätt. Däremot ifrågasätter FVU att ersätta tunneln under Hugo Alfvéns väg med korsning i plan med hänsyn till prognosticerade trafikmängder upp emot 10000 fordon/åmd. Varför inte i stället bredda denna tunnel, klä den med klinker och belysa den väl? Med ytterligare studier av gångvägars sträckning borde handikappkraven kunna tillgodoses. En bred ljus tunnel under Hugo Alfvéns väg skulle också ha stor betydelse för att binda ihop stadsdelarna på ömse sidor om vägen. (Ett bra exempel på en väl utformad och attraktiv gång- och cykeltunnel är passagen under pendeltåget i Huddinge centrum).

Den mer stadsmässiga bebyggelsen nordost om centrum känns som ett intressant tillskott till Gottsundas miljö. Hittills finns ju i Gottsunda egentligen inga gator, bara vägar, friliggande lameller, gårdar och skog. FVU anser dock att hushöjden bör begränsas till den i andra områden beprövade femvåningsskalan som ger behagliga proportioner åt gatu- och gårdsrum. FVU konstaterar också att illustrationen i planhandlingen visar en bebyggelse som trappas ner i höjd i söder, något som ej har motsvarighet i planbestämmelserna. Denna kvalitet bör säkerställas i den formella planhandlingen.

Utformningen av den fortsatta bebyggelsen ner mot Dag Hammarskjölds väg, vilken ligger utanför detta planavsnitt, men till vilken en ansats görs här, bör utredas vidare. Bl a synes den botaniska genetiska trädgården beröras. Ett planprogram bör tas fram som omfattar hela stadsdelen som underlag för fortsatt detaljplanering.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong Ingemar Ehlin
Vice ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *