ang dpl för Lytta 5:1. Dnr 2007/20073-1. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-03-20
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Lytta 5:1 i Uppsala komun. Dnr 2007/20073-1. Programsamråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr. förslag till detaljplan, utsänt för programsamråd t o m 2010-04-02. Planområdet ligger öster om länsväg 600 (gamla E4) och söder om Lövstalöt. Programförslaget innehåller 6-7 friliggande småhus.

FVU:s synpunkter
FVU anser att det är mycket positivt med tillskott av bebyggelse i kommunens kransorter för att öka underlag för kollektivtrafik och annan service. Därmed kan kransorterna utvecklas till mera levande samhällen med både bostäder och verksamheter och exploateringstrycket på Uppsala kan minska. FVU ifrågasätter dock detta programförslag av flera skäl.

I planbeskrivningen anges att planområdet är trafikbullerstört och att särskild bullerutredning krävs, att stor uppmärksamhet måste riktas mot trafiksäkerhetsfrågorna i anslutning till den tidi-gare Europavägen väg 600, att tomten är väl exponerad ut mot landskapet och att anpassning till platsen därför måste göras med omsorg, att planområdet utgör del av närrekreationsmarker för Uppsala kommuns tätorter samt att väg 600 är rekommenderad primär transportväg för farligt gods i avsnittet utmed planområdet vilket eventuellt kan innebära krav på riskbedömning. Man frågar sig onekligen vilka skäl som finns för att bebygga detta område med bostadshus?

Den föreslagna lokaliseringen strider både mot Översiktsplan 2006 och Förslag till Översiktsplan 2010. Den föreslagna bostadsgruppen skulle avskiljas från det övriga Lövstalöt av en hårt trafike-rad väg. Enligt översiktsplaneringen finns det utrymme för ytterligare ca 400 bostäder i Bälinge och Lövstalöt utan att detta medför behov av större investeringar i teknisk försörjning. För Lövs-talöt redovisas samhällets expansion mot väster, inte öster om väg 600. Varför inte följa över-siktsplanens inriktning och fortsätta att utveckla ett sammanhängande samhälle väster om vägen?

Serviceutbudet är begränsat i Lövstalöt och kompletterande service finns i Bälinge bl a grundsko-la, bibliotek, fritidsgård, sporthall, friluftsbad och en större dagligvarubutik. Att placera ny bo-stadsbebyggelse på andra sidan väg 600 i förhållande till Lövstalöt betyder onödigt långa gång-avstånd till all service och medför med all säkerhet att många tar bilen i stället för att gå och cyk-la.

Området öster om väg 600 utgör enligt översiktsplanen det enda närrekreationssområdet av värde för Lövstalöt. Att placera friliggande villor i det öppna landskapsrummet enligt förslaget innebär ett oförmedlat intrång i kulturlandskapet till skada både för landskapsbilden och rekreationsin-tresset.

Även om man skulle lyckas placera bebyggelsen så att av riksdagen antagna riktvärden för buller, ekvivalent- och maxnivåer, inte överskrids bör påpekas att många människor är störda även av ljudnivåer som ligger under dessa riktvärden.

Sammanfattning
FVU konstaterar att programförslaget strider mot gällande och föreslagen översiktsplan. FVU anser att det föreslagna läget för bostadsbebyggelse är olämpligt eftersom bostadsgruppen blir avskuren från det övriga Lövstalöt, på grund av närheten till den hårt trafikerade väg 600 samt emedan bebyggelsen betyder ett intrång i kulturlandskap och närrekreationsområde. Däremot skulle det vara synnerligen positivt om Lövstalöt byggdes ut västerut som det är tänkt enligt Översiktsplan 2006 och Förslag till Översiktsplan 2010.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, vice ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *