ang dpl för Flottsundsbron, dnr PLA 2012-020239. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala                                                                                         2014-11-10

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Flottsundsbron i Uppsala kommun.

Dnr PLA 2012-020239. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2014-11-17.

FVU:s synpunkter

FVU har tidigare yttrat sig till gatu- och samhällsmiljönämnden över Samrådsunderlag, ansökan om tillstånd vattenverksamhet för byggnation av ny bro över Fyrisån i Flottsund, Uppsala och Knivsta kommuner. Nedanstående yttrande överensstämmer i huvudsak med de synpunkter som framfördes i detta remissvar.

I remissvaret ang. fördjupad översiktsplan för en ny förbindelse över Fyrisån vid Ultuna.

påtalade FVU att den övergripande trafiklösningen för södra Uppsala ännu ej är klarlagd. Utgångspunkten för den fördjupade översiktsplanen bör vara riksintresseområdets djupgående historiska dimensioner och dess enastående höga kultur-, natur- och rekreationsvärden och därmed bör utbyggnadsåtgärder som skadar dessa värden helt undvikas. Därför bör motorfordonstrafik hänvisas till Kungsängsleden och Flottsundsbron, dvs ingen ytterligare bro för fordonstrafik bör tillkomma mellan dess befintliga broar.

FVU framförde i detta sammanhang ett förslag att utveckla en slinga för motorfordonstrafik inkl. kollektivtrafik. En sådan slinga skulle exempelvis kunna dras på sträckan Resecentrum – Kungsängsleden – genom Ultuna – Dag Hammarskjölds väg till Flottsund – väg 255 – Resecentrum. Slinga för kollektivtrafik skulle med fördel kunna gå i båda riktningarna varigenom restiderna skulle kunna minimeras genom val av färdriktning beroende på resmålet.

I remissvaret ang. detaljplan för ny bro över Fyrisån vid Kungsängsesplanaden framförde FVU .

att frågan om en bro i Kungsängsesplanadens förlängning inte bör avgöras förrän en helhetslösning för de olika trafikslagen utretts och analyserats, bl.a. en breddning av Kungsängsleden och Kungsängsbron och en ombyggnad av Flottsundsbron. Inriktningen bör vara att bron vid Kungsängsesplanaden ska reserveras för kollektiv-, cykel- och gångtrafik.

För Dag Hammarskjöldsstråket utarbetas nu ett strukturprogram jämsides med ett planprogram för Ulleråker. I planarbetet ingår att klarlägga den överordnade strukturen för trafiken. Många planutredningar är således aktuella för den södra delen av Uppsala. I dessa utredningar kommer trafiklösningar att föreslås i avvägning mot andra planfaktorer. FVU anser i första hand att dessa övergripande utredningar bör avvaktas – sålunda att trafiklösningen för södra Uppsala bör vara klarlagd – innan Flottsundsbron byggs om.

Om man ändå beslutar om Flottsundsbrons utformning och genomförande innan det överordnade trafiknätet i sin helhet klarlagts bör det vara ett villkor att man inte omöjliggör en god framtida trafiklösning genom att Flottsundsbron får för låg kapacitet. Om ingen ytterligare bro tillkommer, som FVU förordar, kan det exempelvis komma att krävas ett separat körfält för stomlinje/spårfält på Flottsundsbron utöver körfält i vardera riktningen för bil resp. gång/cykel. Bron bör alltså utformas med en bredd som medger en god trafiklösning utan att ytterligare bro för fordonstrafik behöver byggas över Årike-Fyris.

Sammanfattning

  • I första hand bör den framtida överordnade trafikstrukturen för södra Uppsala vara utredd före planering och genomförande av Flottsundsbrons ombyggnad.
  • Om bron byggs dessförinnan bör den få en sådan bredd och utformning i övrigt att ingen god lösning på trafikstrukturen i södra Uppsala förhindras på grund av att den nya Flottsundsbron eventuellt får för låg kapacitet.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *