ang dpl för Fullerö bostäder, nr PLA 2012-20243

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                         2014-08-17

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Fullerö bostäder, Uppsala kommun. Dnr PLA 2012-20243.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning t o m 2014-08-21.

FVU:s synpunkter

FVU anförde vid samrådet att planförslaget i sig har förtjänster men att exploateringsområdets läge är för isolerat och att Storvreta i stället bör byggas ut i direkt anslutning till befintlig bebyggelse samt att fortsatt utveckling bör baseras på en genomtänkt strukturplan. I samrådsredogörelsen hänvisas till den fördjupade översiktsplan som upprättats för orten. Denna är dock mycket schematisk till sin karaktär, i princip som en översiktsplan. För att få till stånd en attraktiv stadsbygd krävs mera planering än så – en analys utifrån en helhetssyn av bebyggelsetyper, arkitektonisk karaktär, lägen för mötesplatser samt större och mindre parker, gatunät och utformning av gaturum, gång- och cykelstråk mm. En sammanhållen stadsbygd av hög kvalitet uppstår inte av sig själv genom ”frimärksplanering”.

Vidare anförde FVU vid samrådet att gestaltningsprogrammet bör kopplas till detaljplanen med planbestämmelse. Denna synpunkt avfärdas i samrådsredogörelsen med ”att sammankoppla gestaltningsprogrammet till fullo med plankartan skulle innebära onödiga låsningar av utformningen över tid.” Syftet med en klokt utformad planbestämmelse (den behöver inte avse gestaltningsprogrammet till fullo) skulle vara att när husen får några år på nacken och det är dags för ommålning och kanske tillbyggnader garantera att den arkitektoniska kvalitén bevaras. Annars finns stor risk att områdets helhetsverkan går förlorad genom successivt ökat antal individuella avvikelser, inte minst vad gäller färgsättning. Detta är tyvärr en utveckling som med tiden drabbar många från början väl utformade grupphusområden med stora negativa effekter för områdenas helhetsverkan som följd.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *