ang dpl för Gottsunda och Ultuna, ny trafikförbindelse, dnr 2009/20053-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                           2011-01-19

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang dpl för Gottsunda och Ultuna, ny trafikförbindelse, dnr 2009/20053-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av ovanstående detaljplan utsänd för samråd till 2011-01-21. Planen beskriver en tänkt ny förbindelse mellan Gottsunda-Valsätra och Ultuna. En gen vägförbindelse, även för bilar, anses av många boende i området som både lämplig och önskvärd. 

FVU:s synpunkter

I dag leder en gång- och cykelväg från Slädvägen till ett stycke norr om cirkulationsplatsen vid Ultuna Allé. Den går först i ett skogsbryn av stor skönhet med ett rikt djurliv. Nedanför stigen och brynet sluttar marken ner mot bäckravinen, som avvattnar hela villaområdet. Söder om ravinen sluttar marken uppåt mot ett skuggigt skogsparti.

Den nya vägens östra del avses kantas av en trädallé mellan de olika verkens hus och ansluta direkt i rondellen i Dag Hammarskjölds väg. Detta är naturligtvis utmärkt. Likaså tankarna om hur Gula stigen ska kunna korsa vägen under en bro – med vackra illustrationer.

Men det är klart att en ny väg för motorfordon medför föroreningar och buller. Alternativet med en dragning av vägen söder om bäckravinen redovisas inte i handlingen, utan man påstår att denna bredare del av landskapsrummet bör sparas utan ingrepp. Man tänker då inte på att vägen i ett sydligt läge lämnar det finaste området orört med dess växt- och djurliv – och kanske också fler arkeologiska lämningar.

I själva sluttningen måste den blivande vägen byggas upp med fyllnadsmassor med resultat att sluttningen mot bäckravinen blir ännu brantare, med rasrisk som följd (ill. s 7). Med ett läge söder om ravinen finns det plats för en jämnare sluttning som gör ett mindre brutalt ingrepp i det landskapsrum man säger sig värna.

Sammanfattning

FVU föreslår att även ett alternativ i ett läge söder om ravinen upprättas varvid bl a bör redovisas hur vägens västra del kan dras och ansluta till den planerade allén. Detta underlag krävs för att kunna ta ställning till vägens sträckning.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong                                                                                     Kristina Dahlberg

Ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *