ang. dpl för Kristinastigen inom Sävja – Bergsbrunna, dnr 2012/20134-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden, KSU   samt   Äldrenämnden                                                2013-02-17

Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Ang. detaljplan för Kristinastigen inom Sävja – Bergsbrunna, Uppsala kommun. Dnr 2012/20134-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning t.o.m. 2013-02-18.

FVU:s synpunkter

FVU tillstyrker planförslaget vad gäller avsikten att lägga fast nuvarande användning av området för skola, förskola och bollplan liksom att skapa möjligheter att bygga ut befintliga barnomsorgslokaler. Det är vidare positivt att planförslaget innehåller flerbostadshus som ger ett mer varierat utbud av hustyper/bostäder, eftersom planområdet idag domineras av småhusbebyggelse. Närheten till värdefulla strövområden gör också platsen väl lämpad för bostäder.

Föreningen är väl medveten om det alltmer ökande behovet av senior- och andra äldrebostäder. Vid samrådsremissen påpekade FVU dock att det föreslagna läget för ett seniorboende vid Kristinastigen är mindre lämpligt med hänsyn till att det kan bli svårt att klara sig själv när orken sviker. Ett självständigt liv är en viktig utgångspunkt i Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till funktionshindrade. Avgörande förutsättningar för kvarboende är god tillgänglighet samt tillgång till närservice och till naturliga mötesplatser där den enskilde kan fungera i sitt sammanhang och enligt kommunens antagna program “leva ett så självständigt liv som möjligt och bo som andra”. Detta innebär att kommunen, bl.a. i den fysiska planeringen, ska se till att ge goda förutsättningar för äldre att kunna bo kvar i sin vanliga miljö så länge som möjligt. Dessa förutsättningar saknas vid Kristinastigen.

Gångavstånden – ”rollatoravstånden” – från Kristinastigen till den befintliga dagligvarubutiken i Sävja samt till den välbesökta mötesplatsen, Sävja gård och Sävja kyrka, är idag för de allra flesta äldre, särskilt i otjänligt väder, för långa för att fungera för den dagliga livsföringen. Situationen har den senaste tiden dessutom förvärrats av att postkontoret flyttats från närmaste ICA-butik till Coop-Forum i Boländerna, en dryg halvmil därifrån. Även om de boende som flyttar in i seniorbostäderna är vitala från början ökar behovet så småningom av bistånd av olika slag – hemtjänst, färdtjänst m.m. – för att kunna klara den dagliga livsföringen. Det föreslagna läget för seniorbostäder underlättar således inte för de äldre att länge klara sig själva och leva ett självständigt liv i området. Projektet följer inte kommunens beslutade egna riktlinjer.

I sammanhanget bör nämnas att sedan 1992 finns i södra delen av Sävjaområdet 100 seniorbostäder i Brf. Skogsblomman som byggdes i direkt anslutning till ett näraliggande kvarter planlagt för service, inkl. närservice. Servicekvarteret kom dock aldrig att genomföras. I stället användes marken för ytterligare ett äldreboende. Om projektet vid Kristinastigen genomförs skulle resultatet bli tre äldreboenden i området med långa gångavstånd till närservice och även till stadsdelens naturliga mötesplatser. Dessa brister leder både till sämre livskvalitet för de äldre och till högre kostnader för samhället.

FVU anser därför att lokalisering av senior/äldreboenden måste ske utifrån en helhetssyn på kommundelarnas planering för att tillgodose behovet av god kollektivtrafik, tillgång till närservice, mötesplatser och parker. I det aktuella ärendet föreslår FVU att seniorboendet utgår ur planen och att en ny placering i stället prövas i närheten av områdets centrum, nära befintlig ICA-butik också nära Sävja Gård. Ett seniorboende i detta läge kan med en god arkitektonisk utformning bidra till att ge Linnés Sävja och mötesplatsen Sävja kyrka samt delar av Linnés historiska landskap ett tillskott som kan förstärka områdets roll som mötesplats.

Som FVU påpekade vid samrådet är dessutom den föreslagna nya bebyggelsen alltför dominant i förhållande till den angränsande befintliga småskaliga villabebyggelsen. Det gäller särskilt placeringen av fyravåningshusen. Byggnadsvolymerna bör därför, om de används för vanliga bostäder, minskas och placeras på ett sätt som innebär en bättre anpassning till omgivningen.

Sammanfattning

FVU har ingen erinran mot planläggning för skola, förskola, bollplan och anser att det är positivt att andra bostadstyper än småhus tillförs området. Däremot föreslås seniorbostäderna utgå ur planen; ett läge närmare befintlig dagligvarubutik samt mötesplatsen Sävja gård och Sävja kyrka bör i stället väljas för att möjliggöra ett längre kvarboende i vanlig bostad för de äldre i överensstämmelse med lagstiftning och kommunens antagna program för äldreboende. Flerbostadshusen bör också anpassas bättre i skala till omkringliggande småhusbebyggelse.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Kristina Berglund                                                          Sten Åke Bylund

Ordförande                                                                    Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *