ang dpl för kv Blåsenhus, delomr 2, dnr 2005/20088-1

Föreningen Vårda Uppsala
c/o Anna Nilsén
Kungsängsgatan 36 E
753 22 Uppsala
Byggnadsnämnden i Uppsala Kommun
753 75 Uppsala

Uppsala 2008-06-16

Detaljplan för kv Blåsenhus, delområde 2, Kåbo 5:2 och del av Kåbo 5:1.

(Dnr 2005/20088-1)

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav
framföra följande.

Föreningen är införstådd med att nu gällande program för kv Blåsenhus medger en omfattande
bebyggelse och att detta blir avgörande för universitetets möjligheter till expansion i någorlunda
centralt läge, något som har stor och positiv betydelse för stadens identitet.

Föreningen är fortsatt positiv till användningen av planområdet under förutsättning att den nya
bebyggelsen utformas och placeras med största möjliga hänsyn till befintlig bebyggelse samt kultur-
och naturvärden i planområdet och dess omgivningar.

Planens syfte
Att skapa byggrätter för ett nationellt protonterapicentrum, Skandionkliniken, samt expansions-
möjligheter och ändrade användningsområden för fd Patologiska institutionen.

Föreningens synpunkter
Samrådskartan saknar angivelse av byggnadernas exakta lägen, vilket försvårar bedömningen med
avseende på gestaltning, siktlinjer mm, men intentionerna framgår av illustrationsplanen (sid. 7) och
perspektivskisserna (sid. 8 – 10). Dessa tillsammans anger att byggnadshöjden får vara högst 5
våningar för Skandionkliniken och högst 4 våningar för tillbyggnaden av fd Patologen. Men, i en
remisshandling gällande detaljplan bör huskropparnas begränsningar anges – inte endast ett
bebyggelseområde, särskilt som planen ligger i en av stadens känsligaste miljöer (Riksintresseområde
C 40A). FVU har förhoppning att utställningshandlingen kompletteras med en disposition med
avseende på byggnader och siktlinjer.

Bebyggelse
Inom planområdet sker även en ombyggnad av fd Wallenberglaboratoriet till gymnasieskola
(Kunskapsgymnasiet). FVU förordar en bebyggelse utformad efter mottot ”institutioner i parkmiljö”,
vilket enligt illustrationerna uppnås med väl åtskilda byggnadskroppar med varierande volym, form
och material.

Kunskapsgymnasiet. Illustrationsplanen visar även en lamellformad tillbyggnad i högst fem våningar
från den västra gaveln för att sammanlagt kunna rymma ca 400 elever. Tillbyggnaden ligger i liv med
den befintliga byggnadens fasader, där gavlarna sammanbinds med passager.
FVU har inget att invända mot om- och tillbyggnaden, under förutsättningen att den senare får
gestaltning och ytmaterial som harmonierar med den ursprungliga byggnaden.

Skandionkliniken är tänkt att uppföras huvudsakligen i 1-2 våningar med en smal byggnadskropp i 3
våningar för kontor och patienthotell. Höjd (totalt högst 5 våningar) och riktning relaterar till
Kunskapsgymnasiet. Mot Artillerigatan tillåts högsta byggnadshöjden vara en våning. Illustrationerna
visar en modernistisk gestaltning, där den högre huskroppen vilar på pelare mot hörnet Dag
Hammarskjölds väg och Artillerigatan.
FVU finner att denna del av detaljplanen är omsorgsfullt planerad för att tillfredställa höga krav på
såväl form som funktion och att illustrationerna visar en intressant entré till hela kvarteret från söder.
Vidare medför den indragna högre huskroppen att hänsyn har tagits till skuggbildning mot de
befintliga bostadshusen längs Artillerigatan. En anmärkning framhålls angående gaturummets bredd,
där anläggande av separata cykelbanor längs Artillerigatans norra sida skall säkerställas.

Fd Patologen planeras för omvandling till hotellverksamhet med ca 200 rum inklusive, tillbyggnader i
högst 4 våningar. De nya huskropparna ligger i en formation som kommer att skymma den befintliga
byggnaden, vars tidigare baksida skulle kunna bilda fond mot genomfartsgatan och kvarterets inre
offentliga rum. Detta rimmar illa med intentionen att ge byggnaden skyddsföreskrifter (q), där det sista
villkoret innebär att ”huvudbyggnadens baksida kan kompletteras eller sammanlänkas med annan
byggnad om hänsyn tas till befintliga kvaliteter”.

Den L-formade
tillbyggnaden mot
genomfartsgatan
ersätts av två annex [Figur]
(snedstreckade),
vilket ger möjlighet till
en parkbildning med
huvudbyggnaden i
fonden.

FVU anser att tillbyggnaderna kan utföras som annex (snedstreckade i figuren ovan), vilket skulle ge
en öppen gårdsmiljö med parkkaraktär i stället för den slutna och mörka gården i planförslaget.
Härigenom bildar byggnaderna en ensemble där huvudbyggnadens arkitektoniska kvaliteter exponeras
och tillför kvarterets insida en parkmiljö som även skulle komma hotellet till godo. Som kompensation
för förlorad lokalyta kan prövas, under förutsättningen att huvudbyggnadens takfot inte överskrids, att
tillåta 5 våningar för annexen, t.ex. genom utnyttjande av topografin i ett suterrängkoncept.

Belastningar. Planförslaget innebär avsevärda tillskott i bruttoarea (BA):
Skandionkliniken och Kunskapsgymnasiet: ca 16 200 kvm
Fd Patologen: ca 8 000 kvm
Resultat blir en bruttoarea på uppåt 25 000 kvm, således nästan av samma storleksordning som
Pedagogikum. Sammantaget innebär detta att den planerade bebyggelsen kommer att närma sig 90 000
kvm BA. Verksamheterna har många sysselsatta (arbete och studier), men karaktären genererar även
stora flöden av besökare till seminarier och konferenser, motion och hotell samt patienter med
anhöriga.

Trafik.
Samrådshandlingarna och programförslaget underskattar, enligt föreningens uppfattning, trafikproblemen
föranledda av Blåsenhuskvarteret i sig och fastmer satta i sitt sammanhang genom Översiktsplan för Uppsala
stad 2002 och övrig utveckling av campussystemen (Science Park, Rosendal, Ångström, Ulleråker mm.).
Kommunen har nyligen framhållit behovet av att minska bilanvändningen, främst för att uppfylla de skärpta
miljömålen, genom en ökad satsning på kollektivtrafikens attraktivitet. Speciellt framhålls att den fortsatta
stadsplaneringen skall innefatta ytavsättningar för spårburen kollektivtrafik.

Tekniska kontoret anger framtida belastningar på Norbyvägen och Dag Hammarskjölds väg (Dag H:s väg)
till 5 000 respektive 13 000 fordon per dygn (fpd), exklusive trafikgenerering till följd av kv. Blåsenhus.
Enbart Pedagogikum med 30 000 kvm institutionsyta innebär ca 3 000 ytterligare verksamma i kvarteret.
Planförslaget för kv Blåsenhus, delområde 3, medför ytterligare uppemot 4 500 verksamma och sannolikt
tusentalet dagliga besökare. Föreliggande planförslag kan innebära ca 1 000 verksamma och ca 1 000 dagliga
besökare. När kvarteret är utbyggt enligt pågående planering, utgör det en lika stor trafikgenerator som
Akademiska sjukhuset eller Ångström/MIC.

FVU upprepar förslag från tidigare yttranden angående möjligheterna att klara tillgänglighet och passage
förbi kv. Blåsenhus:

Norbyvägen: På vardera sidan om anläggs separata gång- och cykelbanor. På södra sidan, gärna innanför en
trädrad, anläggs dubbla körfält för kollektivtrafik med hållplatsutrymme. Denna trafikföring bör även prövas
i kv Lagerträdet.

Dag Hammarskjölds väg tillåter ingen visuell breddning, främst. av kulturhistoriska skäl. Framtida
belastning med uppemot 18 000 fpd (inkl. Blåsenhustrafiken), fördelade på två körfält, kommer med
säkerhet att orsaka oacceptabla trafikhinder, inte minst för kollektivtrafiken. För att öka dess framkomlighet
bör gång- och cykelbanorna i gatuplanet görs om till kollektivfiler. På västra sidan löper en gångbana i plan
med Botaniska trädgården och på östra sidan en gångbana på första terrassen mot Slottet. Båda dessa
gångbanor omvandlas till separata gång- och cykelbanor. Denna trafikföring kan genomföras på hela
sträckan mellan Sjukhusvägen och Carolinabacken med en förlängning av den norra raksträckan så att
utrymme bereds för gång- och cykelbanan vid Fängelset. Söder om detta svänger gatan ner mot sin
nuvarande sträckning. Förslaget underlättar även placering av hållplatser.

Tillsammans med planförslagets cykelvägar inom kvarteret kan god tillgänglighet för cykel och
kollektivtrafik skapas på ett trafiksäkert sätt.

Sammanfattning av Föreningen Vårda Uppsalas synpunkter

Positiv till planområdets användning.
Avsaknad av planområdets detaljerade disposition försvårar en mer fullständig bedömning.
Kunskapsgymnasiet: Inga invändningar mot om- och tillbyggnaden, under förutsättningen att den senare
får gestaltning och ytmaterial som harmonierar med den ursprungliga byggnaden.
Skandionkliniken: Gillande av gestaltning som tillför en intressant sydlig entré till kvarteret.
Före detta Patologen: Inga invändningar gällande omvandling till hotell. Dispositionen av
tillbyggnaderna på huvudbyggnadens ”baksida” rekommenderas avslag och omarbetning, förslagsvis så
att dessa bildar pendanger i form av annex enligt figur. Härigenom skulle hotellkomplexet bättre leva
upp till begreppet ”institutioner i park” och huvudbyggnadens arkitektur bidra till en hög kvalitet på
kvarterets inre offentliga rum.
Med hänvisning till framtida trafiksituation, bör markavsättningar göras för spårburen kollektivtrafik
med körfält och hållplatser längs Norbyvägen och Dag Hammarskjölds väg.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *