ang dpl för kv Vidar, dnr 2006/20031.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080613
753 75 Uppsala

ang dpl för kv Vidar, dnr 2006/20031.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av plan för väg till Skölsta och ber härmed att få avge några synpunkter.

Synpunkter på planhandlingarna

Under rubriken detaljplaner anges gällande plan endast med nummer och datum för laga kraft. Planen visas ej, ej heller beskrivs dess innehåll – brukligt i tidigare planbeskrivningar. Gällande plan visar prickmark på hela gården, dvs marken får inte bebyggas. Ej heller är de befintliga träden markerade på plankartan, vilket också varit brukligt, även om de skulle gå förlorade vid planens genomförande.

Beskrivna förhållanden gör det svårt för den allmänintresserade att ta del av och själv bedöma planens konsekvenser, tvärt emot avsikten med en samrådshandling enligt PBL, plan- och bygglagen. Att man inte givit sig tid med detta är anmärkningsvärt, då området både är av riks-intresse och klassas som särskilt värdefull bebyggelsemiljö i översiktsplanen.

Synpunkter på planen

Föreningen Vårda Uppsala har inga principiella invändningar mot hotellbyggnaden längs Roslagsgatan. Envåningslänken mot 1960-talshuset öppnar möjligheter till den sundare plan, som beskrivs nedan. Hotellbyggnaden skulle positivt bidra till miljön kring konserthuset genom att sluta torgrummet, vilket också skulle aktiveras av butikerna i torgplanet. Kanske också bostadsgården kan vinna på att avskärmas från inlastningen till konserthuset – beroende på hur gården gestaltas. Avståndet mellan hotellbyggnaden och 1960-talshuset är cirka 11 m. Hotellet måste kortas, så att avståndet till jugendhuset mot Salagatan också blir cirka 11 m, detta med tanke på de bostäder som har sina fönster mot hotellets gavel.

Alla byggnader i kvarteret och runt torget är stenhus. Konserthuset avviker med sin lätta fasad av glas och plåt. Det känns helt fel att, som illustrationerna visar, föreslå en glasfasad på hotellet. Ett fasad med puts eller natursten skulle på ett fint sätt hålla samman miljön kring torget och konserthuset.

Den gårdsmiljö som planen föreslår måste uppfattas som en katastrof av de boende. Kvar blir bara två smala, skuggiga gårdar, som trots de ambitiösa illustrationerna ändå inte blir en bra utemiljö. Alla stora björkar måste troligen avverkas (här saknar man inmätningen) för hotellbyggnaden mot torget. Ett garage under hela gården sopar bort resten av vegetationen. Ovanpå garagebjälklaget blir den nya gårdsmiljön mer konstgjord – utan stora träd. I planbeskrivningen påstås, att gårdarna utformats utifrån ett barnperspektiv! Miljön kan knappast komma att uppfylla barnkonventionens krav, som plantexten anger.

Föreningen Vårda Uppsalas förslag

Vi vill föreslå en sundare plan. Tag bort hela den breda, tvåvåniga förbindelselänken mellan hotellbyggnaderna och ersätt den med en förbindelsegång i souterrängplanet längs 60-talshusets nordöstra fasad. En gång med glasat tak som ger en klimatskyddad passage mellan hotellbyggnaderna – souterrängvåningen används aktivt i den nuvarande hotellbyggnaden. Bygg den föreslagna envåningsdelen längs dennas nordvästfasad och gör den cirka 12 meter bred, så att ett fungerande garage kan byggas i källarvåningen. Garaget kan kompletteras med de parkeringsmöjligheter som bjuds i garaget vid Resecentrum, cirka 600 platser, och som ligger inom bekvämt gångavstånd. Under resten av gården byggs inget garage och alla de mindre träd och buskage som finns där idag kan bli kvar och bilda stomme i en rymlig, helt bilfri bostadsgård, som också ger plats för hotellets uteservering. En gård som på sikt åter kan få stora träd.

Ovanstående förslag skulle bli en kompromisslösning, som ger hotellverksamheten ett stort tillskott av lokaler och på sikt en bättre och bilfri utemiljö för de boende och deras barn.

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Nilsén PO Sporrong
Ordförande Vice ordförande

[1 bilaga]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *