ang dpl för kv. Gimo. Dnr 2006/20047-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-06-21
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för kv. Gimo. Dnr 2006/20047-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2010-06-23. Planområdet är beläget i stadsdelen Librobäck.

FVU:s synpunkter
FVU stöder de föreslagna kraven på lokaler för handel och övriga verksamheter framför allt då längs Fyrisvallsgatan och Börjegatan. Lokalerna för förskola är ett absolut måste med tanke på den hittills så bristfälliga planeringen i de stora nya områdena, som påtalats bl a i UNT. Vi är också positiva till att det skapas större sammanhängande gårdar i kvarteren och att byggnadshöjden varieras med ett stort inslag av 4-5 våningar. 4 våningar med indragen 5:e våning dominerar i angränsande kvarter. Ett välkommet avbrott i de stereotypa slutna kvarteren i 6 våningar som varit dominerande under en period.

Vi anser att i dagens hårt exploaterade kvarter, med trånga och små gårdar, 5 våningar är vad
man kan bygga och ändå klara kraven på god miljö; ljusförhållanden och mänsklig skala. Men varför de högsta byggnaderna mot söder? En sådan placering strider mot alla regler för solbelysning av bostadsgårdar och bör undvikas.

De föreslagna accenterna mot parkstråket och den angränsande bebyggelsen kan bli ett intressant tema. En sänkning av ”punkthusen” från 7 till 6 våningar skulle ge samma relation mellan byggnaderna, 6 till 4 våningar, som redan finns i de angränsande kvarteren Klockaren och Banvakten. Tillsammans med en sänkning av 6-våningsbyggnaderna mot järnvägen med en våning, skulle detta också ge klart bättre solförhållanden på de smala gårdarna, av de redovisade solstudierna att döma.

Allteftersom flera tusen nya lägenheter nu färdigställs i stadsdelen, med hög exploatering och mycket begränsade grönytor, står det klart att bevarandet av Seminarieparken som stadsdelspark är en nödvändighet!

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *