ang områdesbestämmelser för Tuna kyrkomiljö, prästgård och del av Tuna by. Dnr 2009/20022-

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 10-08-23
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang områdesbestämmelser för Tuna kyrkomiljö, prästgård och del av Tuna by. Dnr 2009/20022-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till områdesbestämmelser, utsänt för samråd t o m 2010-08-31. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkerställa de höga kulturhistoriska värdena i Tuna kyrkomiljö med prästgård, del av Tuna by och det omkringliggande öppna jordbrukslandskapet samt att skapa underlag för en bra dialog i plan- och byggfrågor som rör denna miljö.

Området utgör samlad bebyggelse vilket innebär att lovplikten idag, utöver den generella lovplikten, även omfattar mindre tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus och komplementbyggnader. Genom områdesbestämmelserna föreslås dessutom lovplikt för ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning till annan kulör på bostadshus och komplementbyggnader, samt rivning av bostadshus. Denna ytterligare lovplikt avses bli avgiftsfri.

FVU:s synpunkter
Som FVU framfört i samrådsyttrandet över Västeråkers kyrkomiljö är det mycket positivt att upprätta områdesbestämmelser för ökad bygg- och rivningslovplikt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Detta överensstämmer med grundtanken i PBL som innebar generell lättnad i lovplikten utanför detaljplan men där avsikten var att lovplikten skulle kunna ökas i värdefulla miljöer. Planbeskrivningen innehåller en föredömlig redovisning av områdets historia och dess stora kulturhistoriska värden. Det är också föredömligt att en sammanfattning av denna redovisning lagts in på själva plankartan.

I handlingen anges att byggnadsnämnden anser att ett fortsatt brukande av jordbruksmarken är av största betydelse för områdets karaktär. Nämnden ser positivt på ett kontinuerligt utvecklande av jordbrukets fastigheter/byggnader men anser att det är särskilt viktigt att dessa åtgärder planeras och genomförs på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena inte påverkas negativt. Dessa åtgärder kräver ej bygglov enligt PBL, vilket ej heller föreslås införas i områdesbestämmelserna, men det anges att stadsbyggnadskontoret erbjuder rådgivning i dessa frågor.

FVU delar uppfattningen att det är synnerligen angeläget att jordbruksnäringen kan utvecklas på ett gynnsamt sätt vilket bl a innebär att inga hinder bör föreligga för uppförande av erforderliga ekonomibyggnader. Ej heller bör det finnas restriktioner som medför fördyringar av byggnadskostnaderna. Däremot kan en annan placering eller en annan färgsättning, som ej betyder merkostnader, betyda mycket för helhetsintrycket i kulturlandskapet. Därför bör det finnas en garanti för att en dialog alltid kommer till stånd mellan markägaren och stadsbyggnadskontoret innan bygget genomförs. Det räcker då inte med enbart ett till intet förpliktigande erbjudande om dialog. Däremot skulle en obligatorisk dialog kunna ske enkelt som ”bygglov över disk” med en skriftlig bekräftelse på överenskommelsen upprättad vid dialogtillfället som enda handling. En garanti för att en timmes kostnadsfritt samtal verkligen kommer till stånd i dessa ärenden kan ge stor positiv effekt för kulturlandskapet!

Sammanfattning
FVU föreslår att förslaget till områdesbestämmelser kompletteras med bygglovplikt för uppförande eller tillbyggnad av jordbrukets ekonomibyggnader samt ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning av dessa byggnader. För att förenkla denna bygglovplikt för sökanden kan denna dialog och detta beslut gärna ske i form av ”bygglov över disk”.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *