ang dpl för kv Grisslan i Sunnersta, dnr 2005/20049-1


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080522
753 75 Uppsala

ang dpl för kv Grisslan i Sunnersta, dnr 2005/20049-1.

Föreningen Vårda Uppsala har med viss överraskning tagit del av rubricerade plan. Den för bebyggelse tänkta tomten utgör del av det sammanhängande parkområdet kring Sunnersta kyrka,. Där är det enligt planförslaget tänkt att två friliggande villor skall byggas. Den nya bebyggelsen skall enligt planen “anpassas till områdets småhuskaraktär och placeras med hänsyn till kyrkan, fornlämningar och befintliga träd”. Högsta tillåtna byggnadshöjd är tänkt att bli 7 m, och husen är tänkta att kunna få en till två våningar samt tomter som tar en betydande del av kvarterets parkmiljö i anspråk.

Bakgrund
Marken ägs av kyrkan. Gällande dpl (Pl 81 E) anger, att tomten skall användas för allmänna ändamål samt, att kvarterets södra del är försedd med en mindre byggrätt. Den miljöbedömning som gjorts har resulterat i att fara för “betydande miljöpåverkan” inte anses föreligga. Den nämnda, mindre byggrätten sammanfaller med den plats där klockstapeln står. Det aktuella
planområdet ligger däremot i det triangulära kvarterets nordostliga snibb, vilket innebär, att föreslagen planändring är nödvändig för att möjliggöra bebyggelse på denna plats. Den aktuella marken skall enligt gällande plan användas för allmänna ändamål och får inte bebyggas.

Föreningens synpunkter
Föreningen delar inte uppfattningen att den tilltänkta bebyggelsen inte orsakar betydande miljöpåverkan. Sunnersta kyrka ritades av Lars Ridderstedt för den typ av naturmiljö som föreligger på den nuvarande tomten och uppfördes i senare hälften av 1960-talet. En del av idén var, att den som närmar sig kyrkan från olika håll skall kunna se den och uppleva den på håll, skymtande i sin faluröda skrud med ett rejält respektavstånd omkring sig, därav rimligen den tidigare bestämmelsen att tomten inte får bebyggas.
Uppförs de aktuella villorna, innebär det, att man, om man kommer Sunnerstavägen från nordost, inte längre kan uppleva kyrkan med sin kringliggande glesa barrträdspark på håll, detta samtidigt som en privatisering sker av en god del av friområdet kring kyrkan. De tillkommande villorna måste ju förses med fungerande avskärmningar från parkområdet för att tomterna inte skall få informellt utsträckta gränser och även kyrktomten bli lekplats, belamras med föremål, användas vid festerl etc. En påtaglig avskärmning blir alltså fallet och effekten inte alls den som beskrivs i planen, dvs placering med hänsyn till kyrkan. Det är sålunda föreningens åsikt att planförslaget innebär en betydande miljöpåverkan, genom den inskränkning i fråga om kyrkans friområde och därmed upplevelsen av kyrkan på håll som ovan beskrivits, men också genom den privatisering av kyrktomten som riskeras.

Föreningen anser mot denna bakgrund,

– att tillkomsten av två villor inte motiverar den negativa förändring som ovan beskrivits.

– att planförslaget i sin helhet skall avslås och förordar i stället planens 0-alternativ.

För Föreningen Vårda Uppsala.
dag som ovan,

Anna Nilsén, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *