ang dpl för Tensta-Åsby 4:84 m fl. Utställd plan. Dnr 2000/20032-1.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080521
753 75 Uppsala

ang dpl för Tensta-Åsby 4:84 m fl, Skyttorp. Utställd plan. Dnr 2000/20032-1.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade plan och har inget att invända mot att det aktuella området bebyggs med bostäder. Föreningen ber i övrigt att få anföra följande:

I Översiktsplan för Uppsala kommun förs en diskussion under rubriken LAND OCH STAD (sid 18 ff). Här konstateras att tätorterna, förutom Uppsala stad, har stagnerat under de senaste 10-15 åren samt att de små tätorternas betydelse för den omgivande landsbygden har minskat. Samtidigt konstateras att det finns omständigheter som kan locka till inflyttning i dessa små orter. Ett skäl kan vara att bosättning i en mindre ort kan vara attraktiv därför att man ingår i ett mindre socialt sammanhang där alla känner alla samt att man får närhet till natur. Ett annat skäl kan vara att man vill ägna sig åt verksamheter som annars kan vara störande för grannar, t ex att äga en hästgård. I ortsfördjupningen för Skyttorp anges att samhällets attraktionskraft kan ökas om bostadsbyggandet kan inriktas på speciella nischer varvid styckebyggartomter och bebyggelsegrupper med särpräglad profil kan vara en möjlighet.

Behovet av fördjupad översiktsplan
Dessa resonemang är intressanta och bör utvecklas i planeringen av Skyttorps tätort. Skyttorp består av olika delområden skilda från varandra. Centralt i orten finns stora industrikvarter med dåligt underhållen och i vissa fall till synes övergiven bebyggelse. Som underlag för fortsatt detaljplanering och utbyggnad bör det finnas riktlinjer som anger hur tätorten som helhet bör utvecklas för att uppnå ökad stadsbyggnadskvalitet och attraktionskraft. Frågor bör ställas som: Hur kan man förstärka ortens identitet och karaktär med tillvaratagande av dess förutsättningar? Hur kan man uppnå sammanhang mellan ortens olika delar? Vilken typ av bostadsbebyggelse bör eftersträvas för att locka olika typer av hushåll? På vilket sätt kan dåligt utnyttjad industrimark i ortens centrala delar utnyttjas bättre? Hur kan man öka kvaliteten i gaturum, mötesplatser och andra offentliga rum? Kan entréerna till samhället och genomfarten utformas som attraktiva inslag i ortens miljö? Vilka värdefulla naturpartier bör sparas som gröna inslag i orten? Kort sagt skulle det behövas en fördjupad översiktsplan eller åtminstone ett planprogram för tätorten som visar hur miljön stegvis kan förbättras i samband med fortsatt utbyggnad.

I den aktuella detaljplanen finns en enkel illustrationsplan men i övrigt saknas helt uppgifter om ambitionerna med planområdet. Hur ska bebyggelse, gaturum, lek- och parkeringsplatser utformas och vilka kvaliteter ska härvid eftersträvas? Det finns inga uppgifter om trafikmängder på Vikstavägen. Även om trafikmängderna inte är större än att riktvärdena för buller ej överskrids torde det vara önskvärt att bostadshus och uthus, eventuellt med inslag av plank, ordnas på ett sätt så att bullerstörningar på uteplatser minimeras.

Föreningens förslag i anledning av den aktuella planen
FVU föreslår att ett gestaltningsprogram upprättas för området, gärna inskrivet på den formella plankartan. Vilka material och färger bör användas för att uppnå ett sammanhållet helhetsintryck både inom planområdet och i förhållande till samhället i övrigt? Många hus i Skyttorp är uppförda i rött tegel och rödfärgat trä. Varför inte bygga vidare på detta och föreskriva rött tegel och/eller rödmålat trä som fasadmaterial i detaljplanen? På vilket sätt kan gaturum, lek och parkeringsytor förstärkas som rum genom plantering av grönska? Gatusektioner bör visas med redovisning av planteringar av träd eller buskar och belysning. Illustrationsplanen bör utvecklas bl a när det gäller frågan om skydd mot störningar. För att garantera att planområdet genomförs med god kvalitet föreslår FVU att det läggs in som villkor i exploateringsavtalet att ett sådant gestaltningsprogram ska följas.

Sammanfattande kommentar: Det är väsentligt att all detaljplanering sker med stor omsorg om kvaliteten i den fysiska utformningen samt att denna planering sker utifrån en helhetssyn på ortens utveckling. Detta gäller inte minst små orter där en attraktiv miljö kan påverka viljan till inflyttning i hög grad.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Kristina Berglund
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *