ang dpl för kv Grisslan, Sunnersta 154:1. Dnr 2005/20049-1.Utst.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 090924
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för kv Grisslan, Sunnersta 154:1, Uppsala. Dnr 2005/20049-1.Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av kommunens utställningshandling för kv Grisslan i Sunnersta och ber att få avge nedanstående synpunkter.

Den utställda planen
Föreningen vidhåller tidigare framförda synpunkter och delar sålunda inte uppfattningen att den tilltänkta bebyggelsen inte orsakar betydande miljöpåverkan. Sunnersta kyrka ritades av den våren 2009 bortgångne prästen och kyrkoarkitekten Lars Ridderstedt för den typ av naturmiljö som föreligger på den nuvarande tomten och som hör intimt samman med byggnadstypen. Kyrkan tillkom i senare hälften av 1960-talet. En del av idén var, att den som närmar sig kyrkan på håll skulle kunna se den och uppleva den, skymtande i sin faluröda skrud i samspel med de vackra furorna. Den behöver ett rejält respektavstånd kring sig, därav den tidigare bestämmelsen att tomten inte får bebyggas.

Planens konsekvenser enligt Föreningen Vårda Uppsala
Uppförs de aktuella småhusen/villorna, innebär det, att man, om man kommer Sunnerstavägen från
nordost, inte längre kan uppleva kyrkan med sin kringliggande glesa barrträdspark på håll. En privatisering av en god del av friområdet kring kyrkan blir följden om husen byggs. De tilltänkta tomterna måste förses med fungerande avskärmningar från parkområdet om inte tomterna skall få informellt utsträckta gränser och även kyrktomten bli lekplats, belamras med föremål, användas vid fester etc. En påtaglig avskärmning blir alltså fallet och effekten inte alls den som beskrivs i planen, dvs placering med hänsyn till kyrkan. I den reviderade planen föreslås visserligen en lägre våningshöjd för de nya husen för att harmoniera med omgivande bebyggelse, vilket i och för sig är positivt. Men det löser inte de problem som Föreningen Vårda Uppsala i ett föregående planskede främst riktat invändningar mot och som ovan upprepats. Här vore respekt för en unik kyrkomiljö på sin plats, vilket innebär, att kyrkan med sin klockstapel bör förbli den enda bebyggelsen på parktomten.
Det är sålunda fortfarande föreningens uppfattning att planförslaget innebär en betydande miljöpåverkan, genom den inskränkning i fråga om kyrkans friområde och därmed upplevelsen av kyrkan på håll som ovan beskrivits, men också genom den privatisering av kyrktomten som riskeras.

Föreningen vidhåller,
– att tillkomsten av två småhus/villor inte kan uppväga den negativa förändring som ovan beskrivits.
– att planen i sin helhet bör avslås. Föreningen förordar med bestämdhet planens 0-alternativ.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong, v.ordförande Anna Nilsén, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *