ang dpl för kv Suttung mm. Dnr 2008/20042-1. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 090915
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för kv Suttung mm, Uppsala kommun. Dnr 2008/20042-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala har beretts tillfälle att yttra sig och vill anföra följande. Planen redovi-sar en omfattande om- och tillbyggnad inom kvarteret. Nya verksamheter som hotell och fler bu-tikslokaler nämns. Posthuset från 1960-talet, arkitekt Ancker Gate Lindegren, behålls och byggs på. Den mindre industribyggnaden mot gränden rivs och ersätts med ny bebyggelse som också omfattar större delen av gården. Posthuset, som har ett framträdande läge i stadsmiljön kring bangårdsområdet, tillkom strax efter stadshuset som en vis a vis på andra sidan järnvägsparken. Med sin lägre höjd dock underordnad stadshuset. Kvarteret ligger inom riksintresset för kultur-miljövården och klassas som särskilt värdefull bebyggelsemiljö (KF 1988). Se karta 11 i ÖP 2002.

FVU:s synpunkter
Det är lätt att instämma i planförslagets ambitioner: rollen som entrébyggnad då man kommer med tåg söderifrån, samspelet med den nya bebyggelsen öster om bangården (arkitekt Johnny Svend-borg), utvidgning av stadskärnans kommersiella verksamhet, mm.

Vår uppfattning är att posthuset, omgivet av byggnader med den nya 6-våningsskalan, ter sig en smula oansenligt och skulle må väl av en påbyggnad till sex våningar. Dessutom är många av byggnaderna längs Kungsgatan, som ju utgör stadens fasad när man kommer resande med tåg, trist uttryckslösa. Här kan det nya kv Suttung med spännande modern arkitektur förändra hel-hetsintrycket. Det bådar gott att Wingårdhs kontor, landets ledande under 2000-talet, har uppdra-get.

Dock har vi en avgörande invändning – byggnadens höjd. Här uppskattar vi de uttalanden som den nye stadsbyggnadsdirektören Bengt Andrén gjort i såväl ABC-nytt som UNT: inga byggna-der högre än 6-7 våningar i stadskärnan. Här känner vi ett starkt stöd för vår uppfattning: att be-byggelsen i Suttung skall stanna vid 6 våningar, möjligen med en indragen 7:e våning. Skälen är följande:

Först och främst relationen till stadshuset på andra sidan Järnvägsparken. Många av de stora trä-den är borta och siktlinjen mellan byggnaderna öppnare än då byggnaderna fick sina roller som fonder i parken. Stadshusets 6 våningar får inte överflyglas. Kv Suttungs läge i bangårdsområdet är oerhört framträdande. Inga 9 våningar krävs för att det skall framstå som entrébyggnad. Det räcker väl med hög arkitektonisk kvalité, och tyvärr, konkurrensen längs Kungsgatan är näst in-till obefintlig.

Vi anser att man måste ge strikta spelregler för hushöjder i Uppsala, en lång tradition att under-ordna sig silhuetten får inte brytas, eftersom just det med tiden kommit att bli ett av de drag som är specifika för Uppsala. Konserthuset, som man nu vill ”samspela med” i alla planer, och fram-för allt i alla byggherrars planer, är ju ingen vanlig kommersiell byggnad, utan en kulturell mär-kesbyggnad, värdig att mäta sig med slottet, domkyrkan och universitetets Carolina. Dessutom tillgänglig för alla och på ett genialt sätt blottläggande denna originalitet i Uppsalas stadsbyg-gande. Se på exemplet Svendborg i den kommande bebyggelsen öster om bangården.

Avslutningsvis ett förslag med anledning av rivningen av industibyggnaden mot Suttungs gränd, som vi för övrigt accepterar. Gör en delöversikt som visar intentionerna med kvarteren söder om Suttung och kvarteren söder om Strandbodgatan, bangårdsområdets fasad i söder, där man bland annat tar ställning till vilka industribyggnader som skall bevaras för framtiden.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lars Bagge, ordförande PO Sporrong, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *