ang dpl för kv. Heimdal, del av, dnr 2012/20074-1. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                                    2013-06-19

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv. Heimdal, del av, Uppsala kommun. Dnr 2012/20074-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2013-06-24. Planen vill ge möjlighet att skapa lokaler för kontor och centrumverksamhet inom fastigheten Svartbäcken 51:3. I planen säger man sig värna om den befintliga kulturhistoriska miljön, vad gäller gestaltning och materialval. Samtidigt föreslås en omfattande exploatering, 2300 bruttoarea. Man vill utveckla Hästens skofabrik och låta Svartbäcksgatan fortsätta norrut som ett stadsstråk.

FVU:s synpunkter

Hästens skofabrik uppfördes 1912 i nationalromantisk stil med trappgavlar. 1994 byggdes den om enligt ritningar av arkitekten Niels Torp. Byggnaden fick pris för en förtjänstfull restauration och dess miljövärde värderas högt. I Uppsalas stadsplan, som kom till under drottning Kristinas regeringstid, lades monumentala infartsvägar ut, där den som reste mot Uppsala från olika håll fick Domkyrkan och ibland Slottet i blickfånget. Alltsedan dess har man i Svartbäcksgatans förlängning haft den fantastiska riktpunkt rakt i bilden framåt som Domkyrkan utgör.

I föreliggande plan har vyn mot Domkyrkan delvis blockerats av en jättelik, lådliknande volym i 4-6 våningar. Denna byggnad är för hög, har enligt illustrationen i planhandlingen en till Hästens skofabrik dåligt anpassad arkitektur och är dessutom förlagd i ett läge som innebär att vyn mot domkyrkan delvis skyms. Man kan också ställa frågan om ett garage är lämpligt i detta läge så nära Fyrisån.

Hästens skofabrik tänker man sig kompletterad med stora byggnadsvolymer, dels mot Fyrisstranden och dels i vinkeln mot söder. Från detta håll skulle dessutom sikten mot skofabriken skymmas av den planerade längan utmed Svartbäcksgatan. De föreslagna tillbyggnaderna är synnerligen dåligt anpassade till den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och skulle helt rasera dess arkitektoniska värde.

Det kan sägas att Polishuset mittemot ju är en ganska hög byggnad, och att tomten i dag verkar kal och obrukad söder om fd Hästens skofabrik. Men Polishuset inkräktar inte på vyn i infartsvägen, och det hör mera samman med husen vid Kungsgatan och Råbyvägen. Det borde gå att på ett vackert sätt komplettera fd Hästens skofabrik med ett par byggnader, ett hus som följer Fyrisstranden och en länga utmed Svartbäcksgatan, denna länga då betydligt lägre än den föreslagna och placerad längre in på tomten så att sikten mot Domkyrkan behålls från infartsvägen. Träden längs gatan kan då bevaras och tillsammans med en nyplantering utmed ån ge en inramning till dessa nya husvolymer. Då har man verkligen fått ett stadsstråk av klass i detta parti av Svartbäcksgatan! Förstör inte oersättliga värden med denna megalomani!

Sammanfattning

  • I motsats till vad som sägs i planhandlingen visar planförslaget ringa hänsyn till platsens kulturhistoriska värden.
  • En utgångspunkt för planläggningen måste vara stor hänsyn till fd Hästens skofabrik med dess höga arkitektoniska värde. De föreslagna stora tillbyggnaderna är oacceptabla och skulle rasera detta värde.
  • Bostadshusens läge, utformning och storlek bör anpassas till platsens förutsättningar; dvs den fria sikten från Svartbäcksgatan mot Domkyrkan måste bestå ograverad och byggnadernas arkitektur måste anpassas väl till fd skofabriken.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund                                     Kristina Dahlberg

Ordförande                                               Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *