ang dpl för kv Seminariet i Uppsala. Mål nr P 8800-13 060206

Föreningen Vårda Uppsala

Svea Hovrätt                                                                                                             2013-11-28

Rotel 0602

Mark- och miljööverdomstolen

Box 2290, 103 17 Stockholm

Ang detaljplan för kvarteret Seminariet i Uppsala.Mål nr P 8800-13  060206

Föreningen Vårda Uppsala har fått föreläggande att senast den 3 december 2013 ange vad Mark- och miljööverdomstolen ska bese vid en syn och vad vi vill styrka (bevisa) med synen. Med anledning härav anföres följande:

Föreningen Vårda Uppsala påtalar i sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen vikten av att bevara helheten i kulturmiljön för att inte påtagligt skada riksintresset. Det är helheten i kulturmiljön, de högklassiga byggnaderna, deras lägen i parkmiljön, sambandet mellan parkens olika delar och känslan av rymd genom parkens storlek som konstituerar det höga kulturhistoriska värdet.

Syftet med synen är att underlätta rättens bedömning av den skada som uppstår på riksintresset.

Ett genomförande av detaljplanen innebär att nära hälften av grönytan tas i anspråk för bebyggelse, den återstående parkytan avgränsas av höga hus, många träd fälls och vegetationsridån mot norr och väster försvinner. Den unika helheten som byggnader och trädgård utgör skulle för alltid gå förlorad. Vi vill bevisa att detta intrång i den unika miljön är av sådan art att det medför påtaglig skada på riksintresset.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *