ang dpl för kv S:t Per, dnr 2012-20188. Granskning.

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                  2015-09-04

753 75 Uppsala

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

ang detaljplan för S:t Per, Uppsala kommun. Dnr 2012-20188. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade ärende, på granskning t.o.m. 2016-09-05. FVU har jämfört denna handling med samrådshandlingen, och vill nu anföra följande. I stora stycken samma synpunkter som vi hade på samrådshandlingen.

FVU:s synpunkter

Den gällande planen har klokt respekterat Celsiushuset, senare uppföljt av ett gott arkitektarbete. Med hänsyn till omgivande byggnaders höjder, bl a det nyligen och föredömligt slutförda arbetet i kv Svalan, bör högsta tillåtna höjd vara +31,5 m ca över nollplanet, med mindre delar upp till +32 m.

Det enda kvarter med en höjd som sticker ut är ju kv Torget vars fatala plan medger ett punkthus i 8(?) våningar till + 35,5 m, lyckligtvis inte realiserat! Denna enstaka höjd påstås då vara den karaktäristiska höjden i området trots att alla andra byggnader i omgivningen ligger under eller ikring +31,5. Ett önsketänkande typiskt för byggherreplanen!

I plantexten för kv S:t Per står vidare att befintliga fläktrum och övriga tekniska uppbyggnader på taken, genom dagens teknik kan reduceras i höjd. Störande delar som fläktrummen, ffa det i hörnet Dragarbrunnsgatan och Klostergatan, samt skorstenen mot Klostergatan skulle då kunna arbetas bort och sänkas till +31,5 – +32 m.

Planens konsekvenser för Celsiushuset har förtjänstfullt beaktats i den nya handlingen. Nordost om Celsiushuset kommer höjden +19,4 m fortsätta att gälla. Vidare måste påbyggnaden i 6 våningar mot Svartbäcksgatan reduceras till +32 m, för att man, då man rör sig på Svartbäcksgatan, även fortsättningsvis skall kunna se Celsiushuset avteckna sig mot himlen. Den befintliga utbyggnaden med dörrar och glasparti innanför Celsiushuset har gjorts på prickmark, som enligt gällande plan ej får bebyggas, och bör om möjligt rivas.

FVU anser att hela den föreslagna byggrätten, som i handlingarna nu har höjden +35 sänks till max +32 m. Det gäller också burspråket med Skybar mot Dragarbrunnsgatan.

Sammanfattning

Projektet bör anpassas till omgivningens skala, siktlinjer mot domkyrkotornen bör beaktas och Celsiushuset bör även fortsättningsvis framstå med nuvarande siluett mot himlen vilket kräver att de föreslagna hushöjderna sänks. Överhuvudtaget är det angeläget att de påbyggnader, som allt oftare sker nu i city, konsekvent begränsas i höjdled med tanke på stadsbilden. Annars skapas prejudikat för kommande påbyggnader i övriga kvarter vilket på sikt skulle innebära en kraftig förvanskning av stadskärnans egenart. FVU finner med beaktande av omgivande redan påbyggda kvarter att denna maxhöjd bör vara +32 m.

Uppsala dag som ovan

Mats Wahlberg,                                                  PO Sporrong

tf ordförande                                                        2.e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *