ang. dpl för del av Kvarngärdet 60:1 m.fl. Dnr PLA2013-02002. Granskning.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                     2016-10-13
753 75  Uppsala
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för del av Kvarngärdet 60:1 m.fl. Dnr PLA2013-02002. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning
t.o.m. 2016-10-14.

Utbyggnaden med förtätning av Kvarngärdet/Kapellgärdet med karaktär kopplad till innerstaden
har rönt kritik från FVU angående plansynen med hög exploatering i slutna stenstadskvarter (senast i
planen för Norra Kapellgärdet juni 2016).

FVU motsätter sig inte en komplettering som med utgångspunkt från platsen berikar stadsdelen. I detta
fall har uppgiften varit komplex med begränsad tomtmark till förfogande och med omgivande bebyggelse
av skiftande karaktär. Lösningen av planfrågan har jämfört med det tidigare nu skett med fler nyanser. Det
knappa tomtutrymmet  har medgett positiva begränsningar. Bebyggelsen ligger öppnare med bara en
kringbyggd gårdsanläggning, med byggnadshöjder som varierats och satts med bättre hänsyn till
ljusförhållanden och angränsande byggnader. Raden byggnader längs Gamla Uppsalagatan har sträckning
mot nordost, vilket minskar skuggverkan dagtid och fångar ljuset eftermiddagstid. Invändningar kan
annars alltid göras mot bostäder lagda tätt intill trafikleder. Radhusen längs Vattholmavägen har ett udda
utsatt läge.

FVU finner dock att förslaget visar strävanden mot en mer sansad plansyn än som gällt tidigare för
mellanstadsförnyelsen och vill se att den överförs till revideringen av de planer som återstår för
stadsområdet.

Uppsala dag som ovan

Mats Wahlberg                         Carl Erik Bergold
tf ordförande                            styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *