ang dpl för kv Takryttaren, del av Norra Kapellgärdet, dnr PLA 2012-20232. Granskning

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                           2016-10-19
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang detaljplan för kv Takryttaren, del av Norra Kapellgärdet, dnr PLA 2012-20232. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning
t o m 2016-10-19 och vill anföra följande.

FVU hade i sitt samrådsyttrande för kvartersplanen (2015-09-04) invändningar mot byggnadshöjden som stegrats upp till 6 våningar, och då på ett omotiverat sätt bröt mot omgivande tidigare uppförd bebyggelse. I byggnadsläget väster om Portalgatan har kvarteren allmänt mot gator i norr och öster  5 våningar, i vissa fall med sjätte indragen våning. Kvarterssidor mor söder och väster, i solläge, håller 4 våningar. FVU ville därför se enomarbetning av förslaget med sänkta våningshöjder anpassade till omgivningen.

I föreliggande förslag är byggnadshöjden oförändrad. I samrådet framkom allmänt kritik mot exploateringsgraden som man såg markant avvika från praxis inom området och med skuggverkan som försämrade trevnadsvärdet i bostadsmiljön. Också här: varför inte inte anpassa sig till omgivningen?

Ja, vilka motiv ha styrt planeringen? Kvartersstaden, här med ett tillägg på Norra Kapellgärdet kan alla vara överens om och som leder till ”en mer sammanhållen stadsbild”  (samrådshandlingen s. 5).
Men i fallet Takryttaren skär sig detta. Den traditionella kvartersstaden som man vill efterlikna, har gemensam nämnare genom sammanhållen byggnadshöjd och gatubredd. Den gäller hittills också här i stadsområdet. Kvarter med större volym öster om Portalgatan och lägre väster om gatan, med tanke på ljusförhållanden och siluettverkan mot Svartbäckens låghus. Takryttaren bryter ordningen och tar över mönster förbehållna  kvarteren i öster, som där står som skärm för området mot en bred  och intensiv trafikgata.

Planen för kv Takryttaren överensstämmer inte med de kvaliteter som är etablerade i området. Hur kan författare med hyggligt utvecklad plansyn påstå ”att våningsantalet som tillåts för bostadskvarteret överensstämmer i huvudsak med den skala som finns i omgivningen” (samrådshandlingen s. 6)? Om det inte är brist på kompetens så är det ojuste att inte visa på förutsättningarna som gäller för platsen och vad som inkräktar på densamma. Kvarteret kan rymma en gårdsbredd om ca 25 meter. Att trots den begränsade ytan ändå medge en sluten kringbyggnad i 6 våningar är förkastligt!  Skrivningen i samrådshandlingen (s 6) är försåtlig: ”För att skapa en god boendemiljö för boende i kvarteret är utgångspunkten att tillräcklig plats skapas för utevistelse och att gården delvis (!) ska komma att vara solbelyst”. Det innebär här mindre yta och fler kringboende än i övriga kvarter.

”Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget ger förutsättningar att skapa en god bostadsmiljö för både tillkommande och befintlig bebyggelse” (samrådshandlingen s.6). Hur detta kan ske utifrån den plansyn som redovisas i Takryttaren har FVU svårt att förstå. Deklarationerna i ÖP 2016 ger annars goda utgångspunkter för satsning på kvalitet i planering och byggande och – som FVU hoppas – kommer till uttryck och bekräftas i ett kommande arkitekturprogram, dvs kvalitetsfrågor som FVU lyfte fram vid granskningen av senaste delplanen för Norra Kapellgärdet (20160629).

I kv Takryttaren gäller fortfarande en ytlig hantering av planfrågan där ramarna huvudsakligen sätts för att klara kvantitativa målsättningar i stället för att utgå från vad platsen maximalt kan ge av boendekvalitet, något som ju också plandokumentet inledningsvis principiellt tog upp. Planhandlingen får inte vara en skrivbordsprodukt, en administrativ formsak. Bristen på överensstämmelse mellan ord (vision) och handling är  frustrerande. Detta gäller också obenägenheten hos ansvariga att se planfrågan från brukarnas, medborgarnas perspektiv, vilket förhindrar en inkännande bästa lösning.

I kv. Takryttaren är den bästa lösningen enkel. Följ bara mönstret i övriga kvarter mot järnvägen. Byggnadskroppar mot nord och ost i 5–5 ½ våningar och 4 våningar mot söder och väster.

Uppsala dag som ovan,

Mats Wahlberg, ordförande        Carl Erik Bergold, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *