ang dpl för Linnéträdgården, servicebyggnad, dnr 2012-20173, granskning.

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                              2016-10-28
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se


ang detaljplan för Linnéträdgården, servicebyggnad, dnr 2012-20173, granskning.

Föreningen Vårda Uppsala har genom åren med intresse och engagemang följt planerna på den tilltänkta
servicebyggnaden i Linnéträdgården och yttrade sig i ärendet 2005 och 2012 samt senast i maj 2016.
Planen har successivt förbättrats, och i maj kvarstod huvudsakligen viss oro beträffande den nya ingången,
grävandet av grund för byggnaden, intrycket av den nya byggnaden från Svartbäcksgatan samt för kafeets
eventuella synlighet inifrån trädgården. I den plan som nu sänts ut för granskning konstaterar föreningen
att de flesta av de anmärkningar som föreningen och andra i tidigare skeden framfört glädjande nog beaktats.
Vi skall nedan återkomma till ett par av dessa. Planen beräknas nu antas före utgången av 2016 och dess
genomförande  förutses kunna fullbordas inom fem år från det att den vunnit laga kraft.

Grundläggningen var en av de stötestenar föreningen tidigare såg, dels genom att de fornlämningar som
rimligen finns kan komma att beröras, dels för att en byggnad här, om behov i framtiden skulle uppstå, lätt
bör kunna flyttas. I föreliggande plan utlovas hänsyn till underliggande kulturlager. Tanken skymtar dock
att en eventuell ansökan om borttagande av fornlämning kan bli aktuell. Planen är inte tydlig vad gäller den
grund som avses. Det är ett starkt önskemål från föreningens sida att ingen grund grävs djupare än som precis
behövs för platta på mark, en typ av grund som bör räcka i detta fall.

Ett annat orosmoment var tidigare den extra ingång norr om den nuvarande som ansågs nödvändig av
praktiska skäl. Planen är inte tydlig gällande dess utformning, men fasadritningen mot Svartbäcksgatan ger
vid handen att den kommer att vara av samma utseende som planket och då porten är stängd bli närmast
osynlig på håll. Föreningen har försäkrat sig om att detta är rätt uppfattat. En sak av vikt i detta samman-
hang är att eventuell skyltning hålls så diskret som möjligt.

När det gäller själva byggnaden avses den utformas så lätt som möjligt med verkan av paviljong. Mot
Svartbäcksgatan kommer den nu, mot tidigare plan, att vara indragen i förhållande till planket och
gavlarnas ”hundöron” som förut på ett estetiskt störande sätt stack upp över planket blir därmed inte så
iögonfallande. De uppstickande partierna kommer dessutom att kläs med svartmålad plåt för att ytterligare
minska deras synlighet från gatan. Mot Linnémuseet kommer störande verkan av den bakomliggande
glasfasaden att till stor del motverkas av spaljeer med växter. Som föreningen ser det skulle det vara en
poäng att här, på den f d fägården, välja passande nyttoväxter med svensk tradition, t ex humle. Föreningen
skulle också gärna se att nödvändigt virke målas i en färg (grönt) och att spaljé och ingång inte får ramvirke i
svart som det ser ut på fasadritningen. Om en markering kan tillföra något vore det bättre att välja en något
mörkare ton i samma grönskala. Mot trädgården planeras en pergola till större delen dölja kaféverksam-
heten. Detta är den mest kritiska sidan, där intrycket av 1700-tal mest riskerar att störas och därmed
äventyra den världsarvsförklaring som finns i sikte. Föreningen hoppas här på maximal omsorg.

Föreningen finner att föreliggande plan visar stor förståelse för de enastående värden som Linnéträdgården
representerar och ser fram emot att fortsatt få följa de goda intentionernas verkställande.

Uppsala dag som ovan,

Mats Wahlberg, tf ordförande             Anna Nilsén, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *